Navigácia


Informácie

2. august 2014, meniny má Gustáv


Vyhľadávanie

Hľadať

Fotografická súťaž CVAK!

Fotografická súťaž: CVAK!

Témy:

1) Tradície & dobrá zábava

2) V4 priateľstvo

 

 

Podmienky a pravidlá fotografickej súťaže

 

Vyhlasovateľ:                                   Mesto Banská Štiavnica

 

Miesto konania:                                Banská Štiavnica, Salamandrové dni

 

Poslanie súťaže: 

Hlavným poslaním súťaže je poukázať na krásy a atraktivitu Salamandrových dní a ich špecifických momentov. Motiváciou pre súťažiacich sú vecné ceny pre 1. – 5. miesto a  verejná prezentácia súťažných prác na webovej stránke www.banskastiavnica.sk. Cieľom je motivovať záujem amatérskych fotografov o fotografovanie kultúrnych podujatí v priestoroch historického centra.

 

Časový harmonogram súťaže:

8. - 10. septembra 2011              - termín konania Salamandrových dní

30. septembra 2011                    - termín zaslania fotografií

14. októbra 2011                        - vyhodnotenie zaslaných príspevkov porotou,

                                                  víťazi budú uverejnení  na web – stránkach

                                                  do 17. októbra 2011

18. októbra 2011                        - zaslanie cien oceneným účastníkom súťaže;

                                                  ocenených bude 5 fotografií;

 

Spôsob hodnotenia : 

Fotografie zaslané do súťaže bude hodnotiť päťčlenná porota zložená z vybraných členov OZ Fotoklub BLUR, ktorá udelí 1. – 5. miesto.

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Súťaž organizuje Mesto Banská Štiavnica, Radničné nám. 1, 969 24  Banská Štiavnica (ďalej len "organizátor").
 2. Termíny uzávierky fotosúťaže je 30. september 2011.II. Účastníci a priebeh súťaže

 1. Súťaže sa môže zúčastniť fotograf amatér, ktorý dosiahol k 9. 9. 2011 vek 15 rokov bez ohľadu na štátnu príslušnosť a občianstvo.
 2. Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia poroty.
 3. Každý súťažiaci má právo prihlásiť najviac 3 (tri) fotografie.
 4. Fotografie je potrebné zaslať na adresu salamander@banskastiavnica.sk v  rozlíšení min. 2400 px (dlhšia strana). Pri súboroch presahujúcich 5 MB objem dát, je nutné využiť služby uploadovacích serverov. Súčasne  je potrebné zadať nasledujúce údaje:
  a) meno a priezvisko autora,
  b) kontaktný email,
  c) telefonický kontakt a poštová adresa.
  Údaje slúžia pre jednoznačnú identifikáciu účastníka a uľahčenie komunikácie organizátora s účastníkom súťaže.
 5. Pre každú fotografiu odporúčame vložiť aj jej názov.
 6. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré sa so svojim obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky a tiež fotografie so sporným autorstvom.
 7. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo súťaže vyradiť príspevky, ktorých obsah nebude zodpovedať téme súťažného kola.
 8. Fotografie budú ohodnotené a ocenené odbornou porotou, ktorú určí organizátor dohodou s OZ Fotoklub BLUR. Porota vyhodnotí predložené príspevky a vyberie víťazné a ocenené príspevky v termíne do 14. októbra 2011.
 9. Rozhodnutie poroty týkajúce sa udelenia alebo neudelenia cien je konečné.
 10. Mená osôb, ktoré získali ocenenie, budú zverejňované na webe www.banskastiavnica.sk
 11. Právo súťažiaceho na získanú cenu je neprevoditeľné. Ceny nie je možné žiadnym spôsobom nahradiť.
 12. Príspevky zaslané súťažiacimi, vrátane vyhodnotených, môže organizátor zverejniť na svojom webe.
 13. Organizátor vlastní autorské práva k príspevkom zaslaným do tejto súťaže v rozsahu, ktorý mu umožňuje príspevky vystavovať a uverejňovať za účelom propagácie fotografickej súťaže a samotného kultúrneho podujatia Salamandrové dni. Ďalej mu náleží právo uverejňovať príspevky v súvislosťou propagácie ďalej v rámci mediálnej propagácie.  V situáciách, kedy je to obvyklé, zverejní s fotografiou aj meno autora.
 14. Súťažiaci, ktorí získajú ocenenie, budú organizátorom  vyrozumení o výsledku hodnotenia telefonicky a/alebo mailom. Výsledky súťaže budú zverejnené na www.banskastiavnica.sk. Ceny budú víťazom a oceneným odovzdané zástupcom organizátora. Súťažiaci, ktorý si má prevziať cenu, je povinný priniesť so sebou doklad svojej identity. Pokiaľ sa súťažiaci, ktorý získal v súťaži cenu v súlade s týmito pravidlami, z akéhokoľvek dôvodu nedostaví, aby si cenu vyzdvihol (týka sa i prípadov, v ktorých oznámenie nebolo súťažiacim prevzaté), organizátor má právo cenu využiť v ďalších organizovaných súťažiach.. Organizátor si vyhradzuje právo na odvolanie (zrušenie) stretnutia s ocenenými autormi. V takomto prípade budú výhry zaslané poštou.
 15. V prípade, že u súťažiaceho, ktorý získal cenu, dôjde k zmene adresy bydliska alebo telefónneho čísla, je súťažiaci povinný organizátora neodkladne o zmene písomne informovať a oznámiť mu novú adresu alebo telefónne číslo. Nesplnením tejto podmienky do 3 (troch) dní od zaslania súťažnej prihlášky cena prepadá.

 III. Proces uplatňovania nárokov

 1. Akékoľvek nároky spojené s organizovanou súťažou, ktoré by mohli súťažiaci vzniesť, je treba organizátorovi v priebehu súťaže písomne predložiť na adresu organizátora uvedenú v § 2.
 2. Organizátor posúdi nárok do 21 (dvadsať jedna) dní odo dňa, kedy mu bolo oznámenie o nároku doručené a stranu, ktorá nárok vzniesla, o svojom stanovisku písomne informuje.
 3. Pokiaľ súťažiaci organizátorove stanovisko uvedené v predchádzajúcom odseku 2 neprijme, má právo domáhať sa svojich nárokov prostredníctvom bežných postupov.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Organizátor si vyhradzuje právo na archiváciu súťažných fotografií.
 2. Organizátor si vyhradzuje právo pri propagácií podujatia publikovať jednotlivé súťažné fotografie bez nároku autora na honorár.
 3. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vznikajúce tretím osobám spôsobené porušením týchto pravidiel zo strany účastníkov súťaže (napríklad prihlásenie príspevku, na ktorý súťažiaci nevlastní autorské práva a pod.).        V Banskej Štiavnici, 05. 09. 2011

VYHODNOTENIE FOTOSÚŤAŽE CVAK!


Do súťaže svoje fotografie zaslali traja súťažiaci. Z dôvodu malého počtu fotografií a zúčastnených sme sa rozhodli fotky nehodnotiť a oceniť všetkých zúčastnených. Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme!


Súťažné fotografie:


František Kafka:

Irena Zafková:


Zdenko Cajdik:
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Slovensko
Kino Akademik