Navigácia


Informácie

24. október 2017, meniny má Kvetoslava


Vyhľadávanie

Hľadať

Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Penzión Kachelman
  • 2 € pre Kalváriu
  • Vysokoškolské štúdium
  • Bajkom k tajchom

Salamandrový sprievod

PRÍHOVOR K SPRIEVODU

Autor: Ing. D. Štepáneková (2005)
S ťažbou zlata a striebra teda baníckou činnosťou, je spojený obrovský rozvoj vedy a techniky, školstva, čo dokumentuje skutočnosť, že v Banskej Štiavnici bola založená v roku 1762 prvá Banícka a lesnícka akadémia, na ktorej získavali vedomosti poslucháči nielen z Európy ale i zo zámoria.

 

Popri získavaní odborných vedomostí bol v tomto období i bohatý kultúrny a spoločenský život. Boli to práve poslucháči banskoštiavnickej akadémie, ktorí rozdávali svojim súčasníkom radosť a dobrú náladu až do roku 1919, kedy škola prestala existovať, a bola premiestnená do Šoprone v Maďarsku. Po odsťahovaní baníckej akadémie v meste na dlhšie obdobie ustal dovtedy živý spoločenský život. Až v roku 1934 ožilo mesto starobylými baníckymi tradíciami.

 

 

 

Vojnový požiar znovu prerušil sľubne sa rozvíjajúcu tradíciu. K jej obnoveniu došlo až 10.9.1949 v predvečer dňa baníkov a hutníkov. Salamandre vstúpili do mesta v ďalších rokoch 1951-61-64-72-78-88 a od roku 1991 sa organizujú každý rok.

 

 

 

Najpôsobivejší Salamander bol zorganizovaný v roku 1964. Uskutočnil sa 26. augusta, ako vyvrcholenie veľkolepých osláv 200. výročia založenia Baníckej a lesníckej akadémie. Najčestnejšie miesto v salamandrovom sprievode patrilo dovtedy ešte žijúcim posledným absolventom. Pri prechádzaní objímajúcich sa sivovlasích starcov mestom, nebola núdza o slzy.

 

S poslednými absolventami svetoznámej banskoštiavnickej akadémie totiž akoby odchádzala do nenávratna aj spomienka na zašlú slávu tejto školy a mesta. V minulosti tvorili salamandrový sprievod poslucháči Baníckej a lesníckej akadémie, ich nasledovníkmi boli zamestnanci Rudných baní. Po ich likvidácii v roku 1991 sa organizátorom podujatia stalo Mesto Banská Štiavnica. Sprievod tvoria starí baníci a ich rodinní príslušníci, ale aj študenti stredných a základných škôl.


Vždy o 19.00 hod. sa dá do pohybu salamandrový sprievod, ktorý smeruje od Križovatky do centra mesta. Na čele sprievodu kráča pastier spomocníkmi a na rukách nesie jaštericu.


 

Predstavujú povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctvu a samotnému mestu. Za nimi potom kráča baník v aušusníckom oblečení, ktorý nesie symbol baníckej práce, skrížené kladivká. Za aušusníkom kráčajú permoníci,rozprávkové bytosti stelesnejúce baníckych duchov, vládcov podzemia,ktorých museli baníci rešpektovať.

 

 

Sprievod pokračuje postavou predstavujúcou starého baníka s fokošom. Fokošom nazývali baníci palicu, ukončenú hlavicou s baníckym znakom, vypracovanú s mimoriadnym umeleckým citom. Po starom baníkovi idú aušusníci v baníckom oblečení a striedavo nesú fokoš, kladivo a olejový kahanec. Ďalej sa v sprievode pohybujú kutnohorskí baníci s kahancami a sekerami, ktoré znázorňujú ich banícku profesiu.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Ďalšiu časť sprievodu vedie akademik,v dobovom oblečení s vytasenou šabľou. Za ním pochoduje dirigent baníckej hudby a celá banícka dychovka.

 

Ďalšiu časť sprievodu tvorí magistrát Mesta Banská Štiavnica,na čele s primátorom, hosťami a mestským zastupiteľstvom. Ďalej vidíme zástavu banskoštiavnického hodrušského spolku, členov tohto združenia a účastníkov celoslovenského dňa baníkov. Za nimi hrdo vykračuje typická postava Štiavnického Nácka, s neodmysliteľným kufrom, plným vtipov, ktoré priehrštím rozdáva mladým aj starým, nielen v Banskej Štiavnici, ale aj na celom Slovensku. Traduje sa, že kufor nosí so sebou aj na tie najintímnejšie miesta.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Za Náckom kráča v dobovej uniforme postava predstavujúca starého lesníka, nesúceho na žrdi Kyticu kvetov. Ďalej nasleduje tzv. Valetanský sprievod. Stredom ulice sa vlečie aj opustený večný študent a za ním vidíte  vlastný Salamander.

 

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Vytvárajú ho študenti baníckej a lesníckej  školy, svetielkujúci sprievod, je najpôsobivejšou časťou sprievodu, a jeho pôvab vynikne najmä po zotmení. Organizovali ho študenti akadémie pri najslávnostnejších príležitostiach a pri pohreboch svojich spolužiakov. Za Salamandrom vidíme sokoliarov, ktorí sú úzko spojení s rozvojom lesníctva v Banskej Štiavnici. Za nimi sa nesú na koňoch husári, ktorí majú dokresliť atmosféru doby. Sprievod pokračuje kráčajúcimi vojakmi a ironizujúci charakter sprievodu dokumentuje.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Nasledujúci výjav predstavujúci najvyššiu inštanciu baníctva v meste, teda komorského grófa, sprevádzaného sluhom. Za nimi potom pochodujú vojaci. Za vojakmi sa na somárovi nesie vari najsmiešnejšia figúra celého sprievodu, tzv.burgermajster. Vtedajší  študenti takto naznačovali, v akej úcte majú najvyšších predstaviteľov mesta. Za nimi kráčajú maďarskí žandári a kanoniéri, ktorí za sebou vlečú dobový kanón. V sprievode, stredom cesty si hrdo vykračuje aj mestský bubeník.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Ďalšia časť sprievodu predstavuje niekdajšiu študentskú obec Steingruben, nazvanú podľa názvu tejto časti mesta. Študentská obec tvorila akúsi druhú správu mesta, dosť protichodného zamerania ako bol oficiálny mestský magistrát. Avšak Steingruben, bola študentami dôkladne spravovaná. Ich štruktúra v podstate zodpovedala štruktúre mestskej rady. V sprievode pochoduje aj rabín nesúci talmut, kat  a za ním jeho paholci.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Potom nasledujú drábi so šibenicou a medzi nimi odsúdenec. Odsúdenca sleduje smrť s kosou, ktorá tvorí koniec predchádzajúcej časti sprievodu, ale súčastne uvádza pohreb študenta odprevádzaného jeho spolužiakmi. Týmto výjavom sa končí ďalšia časť sprievodu,ladená trochu vážnejšie.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Stredom ulice sa potom vlečie stará žena, ktorá bola vo svojej dobe bola  nazývaná Cirónička, ktorá znázorňuje plačúcu milenku.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Za ňou nasleduje nočný hlásnik. Samostatnú časť sprievodu tvorí skupina šašov, ktorí tak ako vo svojej dobe, aj dnes vystrájajú rôzne fígle a prihovárajú sa divákom, niekedy obťažujú a dobromyselne zapárajú. Za nimi ide maharadža  so svojou suitou. Za týmto obrazom nasledujú citaristi na koči, za nim sa hrdo nesú staré dámy, predstavujúce dámsku honoráciu mesta. Podľa niekdajších prameňov to mali byť bývalé milenky akademikov. V ďalšej časti sprievodu kráča osoba s detským kočíkom, znázorňujúca kojnú. V sprievode potom kráčajú vtáčikár s klietkou a motýlkár obchodujúci s motýľmi. Obchodovanie v minulosti predstavuje aj bosniak nazývaný Lacný Jožko. Lacným ho nazývali preto,lebo kupoval prevažne partiové výrobky a pri predaji obyčajne žiadal toľko, ako za plnohodnotný tovar. Len postupným jednaním znižoval cenu. Na lacného Jožka potom nadvazuje v sprievode celá spoločnosť, predstavujúca svadbu. Nezávisle na svadbe pokračuje v sprievode poľovník s puškou a so zdravotnou sestrou a cigánsky pár.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Azda nikto sa neubráni úsmevu pri pohľade na matku, ktorá  nesie v koši  svojho syna na vojenský odvod.Aby postava vyzerala dôveryhodnejšie,r egrút v koši veselo fajčí. V sprievode sa  ďalej objavujú imaginárne postavy.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Vidno z nich len jednu, ktorá predstavuje ducha, podľa organizátorov sprievodu sú ostatní neviditeľní. Za duchom potom pochodujú úsmevné postavy malý Mat a veľký Patašón, manželský pár indiánov a vodník so ženou.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

V sprievode sa objavuje aj cvičiteľ s medveďom a spolu končia ďalšiu časť sprievodu, po ktorej nasleduje prehliadka dobových živnostníkov a remeselníkov so svojimi pracovnými nástrojmi. Objavuje sa handrár, ktorý  voľakedy po mestách a dedinách zbieral nielen handry, ale aj kožky, železo a platil drobnými hlinenými a úžitkovými predmetmi.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk

 

Neodmysliteľným dopravným prostriedkom z Hronskej Breznice - terajšia Hronská Dúbrava bola do Banskej Štiavnice malá úzkorozchodná železnička ťahaná parnou lokomotívou, ktorú dobromyseľne nazvali Štiavnickou Ančou. Jej maketa, spolu so strojvodcom, vlakvedúcim, výhybkárom a koľajárom, chodí v sprievode po dlažbe mesta a skutočne pripomína dobu dávno minulú. Týmto obrazom končí tradičný salamandrový sprievod.

 

© Marian Garai, www.mgphoto.sk


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

800. výročie prvej písomnej zmienky o Banskej Štiavnici
Aktuálne výstavy