Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Objavte Banskú Štiavnicu

v stredu 6. marca na deň výročia oslobodenia mesta sa konal pri Pomníku padlých hrdinov v Banskej Štiavnici spomienkový akt, ktorý Mesto Banská Štiavnica pripravilo so Základnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov spojený s položením kytíc pri príležitosti 74. výročia oslobodenia Banskej Štiavnice. Spomienkového aktu sa zúčastnili primátorka mesta Mgr. Nadežda Babiaková, prednostka MsÚ Ing. Ivana Ondrejmišková, poslanci MsZ Mgr. Mikuláš Pál a RNDr. Pavol Bačík, prednosta OÚ Ing. Štefan Filip, riaditeľ ÚPSVaR Ing. Peter Zorvan, PhD. a ďalší zástupcovia politických strán, hnutí, organizácií a inštitúcií pôsobiacich v našom meste, ako aj občania nášho mesta. Po hymne SR a básni v podaní žiakov Základnej školy Jozefa Horáka nasledovalo privítanie hostí osláv tajomníkom ZO SZPB Ing. Jaroslavom Dudíkom. Po ňom nasledoval príhovor primátorky mesta Mgr. Nadeždy Babiakovej. Je potešiteľné, že opäť sa pietneho aktu zúčastnili žiaci zo ZŠ J. Horáka s p. riaditeľom Mgr. Jánom Maruniakom. Záver patril hymnickej piesni „Kto za pravda horí“.

 

Príhovor primátorky mesta

 

Vážení členovia ZO SZPB, vážení občania, vážení spoluobčania, vážení prítomní!

V kalendári je vyznačených množstvo významných dní a udalostí. Niektoré pripomínajú tie najtemnejšie chvíle, iné pripomínajú výročia plné šťastia a radosti. Medzi jeden z najvýznamnejších dní v histórii Banskej Štiavnici určite patrí aj 6. marec 1945.

Je to už 74. výročie oslobodenia nášho mesta červenou a rumunskou armádou. Nemecké veliteľstvo po obsadení Levíc 19. decembra 1944 sústredilo všetku pozornosť na budovanie obranných postavení, aby zamedzilo prenikaniu oslobodzovacích jednotiek na Banskú Štiavnicu. Na všetkých príjazdových cestách boli vybudované zátarasy. Ťažký terén, zima a  sneh spomaľovali postup. Túto dobu využívali okupanti na posledné akcie proti občanom. Hlavný prúd sovietskych a rumunských jednotiek sa tlačil cez masív Javorie. Boj o oslobodenie Banskej Štiavnice bol ťažký. Okupanti Banskú Štiavnicu nemienili opustiť ľahko, spoliehali sa na vybudované opevnenia a ťažký terén. No, aj keď zo všetkých síl bránili prenikaniu sovietskych a  rumunských jednotiek, nemohli odolať náporu a mesto opustili. Dňa 6. marca 1945 bola Banská Štiavnica oslobodená. Ťažký boj sa skončil víťazstvom. Radosť z oslobodenia nekazil ani obraz, ktorý v meste zostal po prechode frontu: poškodené domy a  historické pamiatky, mĺkve stroje vo fabrikách, zasypané šachty, utrápené obyvateľstvo, masové hroby.

Krvou bola vydobytá sloboda nášho mesta, preto na obete z radov obyvateľov a vojakov, ktorí položili životy za oslobodenie Banskej Štiavnice nikdy nezabudneme. Tak, ako aj na všetkých tých, ktorí položili životy, aby sme my mohli žiť slobodne a v mieri. Našou povinnosťou je uctiť si pamiatku týchto ľudí a pripomenúť si aj udalosti rokov 1938 až 1945, ktoré sa nezmazateľne zapísali do dejín nášho mesta, aby sa stali studnicou poznania, z ktorej čerpá dnešná a budú čerpať aj budúce generácie, aké krutosti a zverstvá prinášajú ľuďom vojny a aké šťastie pre človeka znamená žiť v mieri. Historia est magistra vitae (história je učiteľkou života), preto tieto poznania vštepujme našim deťom a vnúčatám. Sloboda a demokracia sú predovšetkým ideály, ale musia byť prítomné v našom každodennom živote, aby sme mohli žiť v mieri.

Vážení spoluobčania, vážení prítomní,

nech teda dnešné kytice vďaky, ktoré sme položili pri pomníku Padlých hrdinov sú prejavom našej spoločnej úcty všetkým tým, ktorí položili životy za oslobodenie nášho krásneho historického mesta, ale naša vďaka a úcta patrí aj všetkým žijúcim.

Národ je dovtedy národom, dokiaľ sa stará o svoje pamiatky. Či už ide o duchovné pamiatky, alebo tie hmatateľné a preto by sme nemali zabúdať na podobné momenty našej histórie, lebo iba keď poznáme vlastnú históriu a chceme sa z nej poučiť, tak môžeme napredovať.

 

Michal KrížFotogaléria