Navigácia


Informácie

19. február 2020, meniny má Vlasta


Vyhľadávanie

Hľadať

Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • 2 € pre Kalváriu
  • Fond na podporu umenia
  • Penzión Kachelman
  • VIO TV

Cena za záchranu kultúrneho dedičstva a rozvoj mesta Banská Štiavnica

JOZEF REA

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za aktívny prístup k riešeniu problémov týkajúcich sa obnovy a revitalizácie Banskej Štiavnice. Prispel k zviditeľneniu mesta.

Ing. MIROSLAV MAXON

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za aktívny prístup k riešeniu problémov týkajúcich sa obnovy a revitalizácie Banskej Štiavnice. Prispel k zviditeľneniu mesta.

Ing. JÁN MRÁZ

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Dôsledne sa zasadil za riešenie problémov mesta - riešenie bytovej otázky, aktivity pri riešení záchrany dvoch historických objektov.

RSDr. JOZEF KALMAN

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za mimoriadnu angažovanosť pri prerokúvaní  a schvalovaní materiálov dôležitých pre záchranu kultúrneho dedičstva.

Ing. JÚLIUS BINDER

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za mimoriadny záujem a vynaloženie enormného úsilia, s ktorým sa postavil k praktickému riešeniu problému obnovy kultúrnych pamiatok v meste.

Ing. PETER BACO

rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998

Cena udelená za mimoriadne zásluhy o rozvoj mesta, pri zabezpečovaní finančného krytia výstavby Stredného. odborného učilišťa lesníckeho, záchrane a rekonštrukcii tajchov, pri rekonštrukcii a rozšírení vodovodnej siete. Zaslúžil sa o umiestnenie Slovenského vodohosp. podniku v našom meste.

Ing. LADISLAV PODKONICKÝ

rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998

Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k riešeniu problémov obnovy tajchov. Výraznou mierou sa zasadil o prevzatie správy tajchov pod SVP  š.p. a o ich postupnú obnovu.

JUSTIN ONDRO

rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998

Cena udelená za podporu projektu výstavby plynoslužobne, za zabezpečenie finančného krytia zrealizovanej stavby "STL plynovod Drieňová" plynofikácie areálu stredných škôl, ústretové riešenie rozšírenia plynofikácie ulíc a miestnej časti Štefultov.

Ing. ĽUBOR ČUDA

rok udelenia 1999, Uznesenie č. 58/1999

Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k riešeniu problémov obnovy historických objektov pre bytové účely s cieľom revitalizácie historického jadra, čo je významným krokom k oživeniu centra mesta.

JUDr. JOZEF MIKŠ

rok udelenia 1999, Uznesenie č. 58/1999

Cean udelená za mimoriadne aktívny prístup k revitalizácii historického jadra Banskej Štiavnice a aktívnu pomoc pri zabezpečovaní potrebných finančných zdrojov na realizáciu projektu úprav verejných priestranstiev.

Ing. DUŠAN PALKO

rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000

Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup pri zabezpečení obnovy historického objektu v MPR na Radničnom námestí č. 8, ktorý sa stal dôstojným sídlom SVP š.p. a prispel k zveľadeniu historického centra Banskej Štiavnice, čím sa vytvorili podmienky pre stabilizáciu tohto podniku s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Štiavnici.

Prof. RNDr. MILAN MARČOK, DrSC.

rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000

Cena udelená za aktívny prístup pri napĺňaní uznesenia vlády SR o presídlení Fakulty ekológie a enviromentalistiky TU Zvolen do Banskej Štiavnice a vytvorenie podmienok pre jej stabilizáciu v našom meste, čo znamenalo návrat vysokého školstva do Banskej Štiavnice.

LAURA JARNÁ

rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001

Cena udelená za mimoriadne pozitívny vzťah k Banskej Štiavnici prezentovaný finančným darom poskytnutým nášmu mestu, ktorý bol v súlade s prianím darkyne použitý na inštalovanie zvonkohry vo veži radnice a na záchranu organu v evanjelickom chráme.

Prof. RNDr. LÁSZLÓ MIKLÓS, DrSc.

rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001

Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k rozvoju mesta na úseku životného prostredia, rozvoju múzea a záchrane múzejného fondu v Banskej Štiavnici, za znovusprístupnenie dedičnej štôlne Glazenberg, za ústretovosť a pomoc mestu pri zabezpečovaní finančného krytia investičných akcií na úseku rozvoja mesta.

Ing. PAVOL KONCOŠ

rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001

Cena udelená za aktívny prístup pri zabezpečovaní záchrany historického vodohospodárskeho systému jazier - tajchov v Banskej Štiavnici, za pomoc pri rozvoji mesta na úseku budovania vodovodu v starom baníckom osídlení a ako garantovi stabilizácie SVP š.p. v Banskej Štiavnici.

Ing. VLADIMÍR MAŇKA

rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002

Významným spôsobom sa pričinil o prijatie Zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia v NR SR. Prevzal na seba úlohu predkladateľa a presadzovateľa tohto návrhu aj iniciatívu pri organizovaní celého procesu schvaľovania. Tým preukázal nášmu mestu neoceniteľnú pomoc pri prijatí zákona o Banskej Štiavnici.

PhDr. OLIVER BAKOŠ

rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002

Cena delená za literárnu tvorbu venovanú histórii Banskej Štiavnice, ako autorovi tetralógie románov o cisárskej návšteve Banskej Štiavnice, baníckej sláve nášho mesta, tradíciách , zvykoch a obyčajoch. Autor svojou tvorbou významne prispel k prezentovaniu histórie nášho mesta a spropagovaniu Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

PhDr. BOHUMÍR BACHRATÝ, CSc.

rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002

Cena udelená za organizovanie medzinárodného sochárskeho sympózia v dreve, Medzinárodného maliarskeho pleneru a Sympózia mladých rezbárov v spolupráci so Stredným odborným učilišťom lesníckym v Banskej Štiavnici. Tieto podujatia sa stali v našom meste tradíciou a významne prispievajú k spropagovaniu Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

PhDr. JOZEF VOZÁR

rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002

Cena udelená za preklad a prípravu do tlače knihy Zlatá kniha banícka, za edíciu knihy Denník princa Leopolda, za dielo Sprievodca po stavebných, umeleckých a technických pamiatkach Banskej Štiavnice, za spoluautorstvo Monografie Banskej Štiavnice, za budovanie Štátneho ústredného banského archívu.Za sústavnú propagáciu Banskej Štiavnice, banského školstva svojimi dielami doma i v zahraničí.

PhDr. RNDr. JÁN NOVÁK, CSc.

rok udelenia 2003, Uznesenie č. 91/2003

Cena udelená za celoživotné zásluhy a záchranu kult. dedičstva a rozvoja mesta, za vybudovanie Slovenského banského múzea, iniciovanie a prípravu materiálov vedúcich k zapísaniu Banskej Štiavnice do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO a šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí svojou vedeckou, kultúrnou a žurnalistickou činnosťou.

Prof. Ing. PAVOL RYBÁR, CSc.

rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004

Cena udelená za udržiavanie a propagáciu tradícií banskoštiavnických akademikov. Bol iniciátorom vzniku a podpísania Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. Osobne sa zasadil za vydanie Zlatej knihy baníckej a Banskoštiavnického banského práva.

JUDr. DUŠAN KOLLÁR

rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004

Cena udelená za priamu a sprostredkovanú záchranu viac ako štyridsiatich objektov v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Štiavnici, čím vo významnej miere prispel k záchrane kultúrneho dedičstva a zveľadeniu historickej časti mesta. Za trvalú podporu kultúrnych tradícií Banskej Štiavnice a sprostredkovanie návštevy monackého princa v meste, za organizovanie a podporu významných kultúrnych podujatí, ktoré svojím významom presiahli rámec mesta.

Mgr. ĽUBOMÍR KRNO

rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005

Cena udelená za trvalú propagáciu mesta v Slovenskom rozhlase. Ako redaktor SR odvysielal viac ako 800 správ a reportáží o dianí v našom meste a jeho blízkom okolí

IGOR LACKOVIČ

rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005

Cena udelená za dlhodobé výtvarné spracovávanie štiavnických motívov. Bol spoluzakladateľom výstavy Ochrana prírody v karikatúre, ktorej vernisáž sa koná každý rok v Banskej Štiavnici, je autorom mnohých plagátov k tejto výstave a k Salamandrovým dňom. Je ilustrátorom publikácií o Banskej Štiavnici - Náckove špásy a huncútstva, Štiavnické divy, Banícky spevník a Náckoviny

JUDr. Ing. JOZEF KARABELLY

rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005

Cena udelená za celoživotné zásluhy a rozvoj baníctva v Banskej Štiavnici, za udržiavanie, rozvíjanie a zviditeľňovanie banskoštiavnických baníckych tradícií a tým aj zviditeľnenie Banskej Štiavnice u nás aj v zahraničí. Za mimoriadne zásluhy za vznik a rozvoj Banskoštiavnicko - hodrušského baníckeho spolku, ktorý najvýraznejšie a cieľavedome zviditeľňuje slávne banskoštiavnické banícke tardície u nás aj v zahraničí.

Ing. ŠTEFAN BORUŠOVIČ

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za dlhodobý rozvoj SVP š.p. , za osobnú angažovanosť pri realizácii obnovy tajchov ako významných prírodných pamiatok zapísaných na Listine svetového dedičstva UNESCO, ako aj pri rozvoji ostatných verejnoprospešných oblastí mesta, a to zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

Ing. ALEŠ MAZAČ

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za dlhoročný rozvoj a stabilizáciu SVP š.p. ako významnej inštitúcie s celoslovenskou pôsobnosťou v Banskej Štiavnici, za osobnú angažovanosť pri realizácii obnovy tajchov, ako aj pri rozvoji ostatných verejnoprospešných oblastí mesta, a to zdravotníctva, školstva, kultúry a športu.

EUGEN PROCHÁC

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za organizovanie 7 - mich ročníkov Festivalu peknej hudby v spolupráci s mestom a SBM, ktorý sa koná v historických objektoch Banskej Štiavnice a Múzea vo Sv. Antone, čím prispieva k šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ a.s. Banská Bystrica

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za vybudovanie čistiarne odpadových vôd v Banskej Štiavnici za realizovanie II. a III. Tlakového pásma - vodovod Červená studňa - Klinger - Štefultov, čím významnou mierou prispeli k rozvoju mesta v oblasti vodného hospodárstva.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Banská Štiavnica

rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007

Cena udelená za desaťročný prínos k rozvoju nášho mesta a systematickú obnovu unikátneho banskoštiavnického vodohospodárskeho systému, ktorého diela sú zapísané na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

PhDr. PETER KARTOUS, CSc.

rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008

Cena udelená za osobnú iniciatívu a zásluhu pri zaradení súboru Banské mapy a plány Hlavného komorgrófskeho úradu v Banskej Štiavnici  do Dokumentačného dedičstva sveta - Pamäti sveta - gestorovanej UNESCO a za podiel pri rekonštrukcii 3 pamiatkových objektov pre potreby Štátneho banského archívu.

PhDr. JOZEF LABUDA, CSc.

rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008

Ocenený patrí k priekopníkom samostatného vedného odboru montánnej archeológie, zameraného na poznanie najstarších počiatkov banských regiónov, osobitne Banskej Štiavnice, riaditeľovi Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici v rokoch 1990 - 2006 poslancovi Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ochotníckemu hercovi, za 30. ročnú archeologickú a muzeálnu činnosť, za bohatú odbornú publikačnú činnosť v SR a v zahraničí, za knihu Andrej Kmeť - sitniansky rytier, za propagáciu a zviditeľňovanie Banskej Štiavnice, za aktívnu činnosť v samospráve.

Ing. MARIÁN LICHNER, CSc.

rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008

Cena udelená za celoživotnú činnosť v prospech mesta, podporovanie baníckych a akademických tradícií a zvykov, za zviditeľnenie Banskej Štiavnice doma i v zahraničí. Zaslúžil sa o zvýraznenie administratívneho a inštitucionálneho postavenia Banskej Štiavnice.Bol iniciátorom zápisu Banskej Štiavnice a technických pamiatok priľahlého okolia do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v r. 1993, významnou mierou prispel k oceneniu nášho mesta v súťaži miest Národy v rozkvete v r. 1999 v Japonsku, r. 2000 v USA a k udeleniu certifikátu Centra OSN pre ľudské sídla v roku 2000 v Spojených arabských emirátoch. Zaslúžil sa o spracovanie a schválenie návrhu zákona o ochrane a rozvoji územia Banskej Štiavnice a okolia. Cena udelená In memoriam.

Dr.h.c. prof. PhDr. RICHARD MARSINA, DRSc.

rok udelenia 2008, Uznesenie č.183/2008

Dlhoročný vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a prednášajúci na Filozofickej  fakulte Trnavskej univerzity bol ocenený za nové objavné výskumné práce k stredovekým dejinám Banskej Štiavnice, ktoré objasnili doposiaľ neznáme otázky vzniku, uplatňovania mestského a banského práva a obdobie udelenia mestských výsad, problematiky, ktorú staršia historiografia mesta nedokázala vyriešiť, za zrekonštruovanie ustanovení dodnes zachovanej výsadnej listiny Banskej Štiavnice, udelenej uhorským kráľom Belom IV. v r. 1238 a pri príležitosti jeho vzácneho životného jubilea.

Mgr. NADEŽDA BABIAKOVÁ

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Ocenená od roku 1986 aktívne pôsobí v mestskej samospráve, podieľa sa na príprave rozvojových programov mesta. Má osobnú účasť na príjmaní všetkých najdôležitejších rozhodnutí samosprávy. Osobnou iniciatívou sa angažuje o prinavrátenie vysokého školstva do Banskej Štiavnice. Ochotne poskytuje nezištnú pomoc občanom mesta. Je príkladom osobnej statočnosti, etického a charakterného prístupu a iniciatívy pri angažovaní sa v rozhodujúcich a krízových situáciách mesta.

Ing. VLADIMÍR BÁRTA

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Ocenaný sa autorsky podieľal na tvorbe 113 obrazových publikácií, medzi ktorými boli veľké reprezentačné knihy o Slovensku. V každej publikácii zviditeľňuje i Banskú Štiavnicu.Vďaka jeho publikáciám sa história, prírodné krásy, pamätihodnosti Banskej Štiavnice sprístupňujú aj zahraničným čitateľom a návštevníkom. Kniha Banská Štiavnica bola v tomto roku vystavená v Národnom stánku SR, na najväčšom svetovom knižnom veľtrhu vo Frankfurte nad Mohanom. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 70 rokov života.

Ing. Arch. KATARÍNA VOŠKOVÁ

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Cena udelená za presadzovanie zásad citlivej obnovy pamiatkových objektov, ich trvalo udržateľné včlenenie do života súčasného mesta. Aktívne sa zapája do akcií na zveľadenie a propagáciu kultúrnohistorických hodnôt Banskej Štiavnice v zahraničí. Je členkou komisie ICOMOS pre historický urbanizmus a jej príspevky o Banskej Štiavnici sú v odborných kruhoch hodnotené ako veľmi prínosné. Organizuje workshopy o technikách a materiáloch využívaných pri korektnej obnove historických budov. Angažuje sa v obnove a revitalizácii Banskoštiavnickej kalvárie. Vedenie STU jej udelilo titul vedecký pracovník roku 2008.

Ing. ĽUDOVÍT KANÍK

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za aktívnu pomoc mestu Banská Štiavnica, kde významnou mierou prispel k inštitucionálnemu rozvoju a jednoznačnému postoju pri tvorbe špecializovanej štátnej správy. Pán Kaník aj s rodinou významnou mierou prispievajú k rozvoju cestovného ruchu v meste a podpore verejných aktivít vo vzťahu k miestnym občianskym združeniam, nadáciám a spolkom.

JUDr. Ing. ANTON TEKUŠ

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za osobný aktívny a významný prínos pri rozvoji a propagácii Banskej Štiavnice a jeho okolia mnohými odbornými aktivitami v oblasti ochrany prírody a pri súpise technických pamiatok. Bol zodpovedným riešiteľom projektu na vypracovanie návrhu na vyhlásenie CHKO Štiavnické vrchy v roku 1978 a zároveň sa podieľal na konečnom vypracovaní Územného priemetu ochrany prírody CHKO Štiavnické vrchy. Cena udelená In memoriam.

Ing. Arch. IVETA CHOVANOVÁ

rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011

Cena udelená za aktívnu činnosť ohľadne pamiatkovej ochrany v meste Banská Štiavnica a za autorstvo publikácií kníh s témami Banskej Štiavnice.Spracovala praktického turistického sprievodcu po meste a jeho pamiatkach Potulky Banskou Štiavnicou.Vytvorila publikácie s jednotným názvom Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí ako popularizačný výstup vychádzajúci z hĺbkovej vedeckej štúdie Banská Štiavnica - monitoring a kultúrnohistorická topografia lokality UNESCO a jej ochranného pásma - I. etapa.Ďalej to boli knihy Detail, Banská Štiavnica a jej skrytá krása a iné. Svojou doterajšou ochranárskou, publikačnou činnosťou, dokumentačne hodnotnými fotografiami a výraznou kreativitou významne prispieva k šíreniu pozitívneho vnímania Banskej Štiavnice a jej architektonických a krajinných hodnôt.

Ing. Arch. ANDREA NIŽŇANSKÁ

rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011

Cena udelená za aktívnu činnosť ohľadne pamiatkovej ochrany v meste Banská Štiavnica a za autorstvo publikácií kníh s témami Banskej Štiavnice.Spracovala praktického turistického sprievodcu po meste a jeho pamiatkach Potulky Banskou Štiavnicou.Vytvorila publikácie s jednotným názvom Banská Štiavnica a technické pamiatky v okolí ako popularizačný výstup vychádzajúci z hĺbkovej vedeckej štúdie Banská Štiavnica - monitoring a kultúrnohistorická topografia lokality UNESCO a jej ochranného pásma - I. etapa.Ďalej to boli knihy Detail, Banská Śtiavnica a jej skrytá krása a iné. Svojou doterajšou ochranárskou, publikačnou činnosťou, dokumentačne hodnotnými fotografiami a výraznou kreativitou významne prispieva k šíreniu pozitívneho vnímania Banskej Štiavnice a jej architektonických a krajinných hodnôt.

KAROL BENOVIC

rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011

Ocenený pôsobil v Banskej Štiavnici ako správca farnosti v rokoch 1976 - 1983 kedy boli realizované najrozsiahlejšie udržiavacie, obnovovacie a čiastočne aj reštaurátorské práce objektov banskoštiavnickej Kalvárie.

SLOVENSKÉ BANSKÉ MÚZEUM

rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012

Slovenské banské múzeum je významnou inštitúciou na území mesta, ktorá spravuje a prezentuje kultúrne a historické dedičstvo mesta Banská Štiavnica, spočívajúce vo významných historických objektoch, ako sú Starý zámok, Nový zámok, Kammerhof, Berggericht, Galéria J. Kollára, Banské múzeum v prírode - skanzen a ďalšie, ako aj významný zbierkový fond. Vykonáva vedeckú a prezentačnú činnosť, ako aj prácu s verejnosťou a propagáciu. Svojou činnosťou prispieva k ochrane, uchovaniu a využívaniu historických hodnôt, ktorými šíri dobré meno  mesta Banskej Štiavnice nielen doma, ale aj v zahraničí. Prispieva k rozvoju CR a návštevnosti mesta a k ochrane vzácneho historického dedičstva nášho mesta zapísaného na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

PhDr. MIKULÁŠ ČELKO

rok udelenia 2013, Uznesenie č. 77/2013

Intenzívne sa zaujíma o históriu stredovekých banských miest. Vo svojej vedecko – výskumnej práci sa venuje hlavne najstarším, stredovekým a včasne novovekým dejinám mesta Banskej Štiavnice ako aj obciam v širšom regióne. Publikuje vedecké štúdie z oblasti regionálnych dejín a je spoluautorom viacerých knižných publikácií zásadného charakteru (Monografia mesta Banská Štiavnica, 2002, Osobnosti mesta, 2006, ...) Doteraz publikoval vyše 40 odborných štúdií, je citovaným autorom a historikom aj v zahraničí. V rámci výskumov historických prameňov dotýkajúcich sa Slovenska a Banskej Štiavnice zvlášť, realizoval výskumy v Sibiu (Rumunsko 1981), Varšave (Poľsko 1985), v Ríme a Vatikáne (Taliansko 1996, 1997, 1999) a naposledy bol garantom za Slovensko veľkého medzinárodného projektu Dejiny nemeckého jazyka na Slovensku, v rámci ktorého boli skúmané a publikované nemecké rukopisy a dokumenty z obdobia stredoveku a ranného novoveku v slovenských archívoch. Projekt pod vedením Prof. Dr.h.c.Ilpo Tapani Piirainena sa realizoval v spolupráci s Univerzitami v Bochume a Munsteri. Výstupom boli tri rozsiahle publikácie, ktoré sa nachádzajú v slovenských archívoch a knižniciach. Spracoval Inventáre písomností Magistrátu mesta Banská Štiavnica do roku 1526 (7 zv., stará nemčina a latinčina), podieľa sa na digitalizácii archívnych dokumentov pre odbornú verejnosť, venuje sa školeniam pracovníkov v predarchívnej starostlivosti i kronikárov mesta i obcí v okolí. Vzhľadom na rečové znalosti je nápomocný zahraničným i slovenským bádateľom a poslucháčom vysokých škôl odborného zamerania pri vyhľadávaní a spracovávaní archívnych dokumentov. Svoje bohaté znalosti historika uplatnil aj pedagogicky počas externého pôsobenia na stredných školách v Banskej Štiavnici ako aj Katedre muzeológie UMB. Je členom Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV Bratislava, Spoločnosti slovenských archivárov, Spoločnosti pre dejiny vedy a techniky a držiteľom Pamätnej medaily Pavla Križku, za dlhoročnú významnú prácu na poli historickej vedy na Slovensku. Od začiatku práce v archíve sa zúčastňoval autorsky a organizačne podujatí kultúrno – spoločenského života v regióne, zvlášť propagácie bohatstva a výnimočnosti archívneho dedičstva.

 Svojou činnosťou výraznou mierou prispieva k záchrane kultúrneho dedičstva a zviditeľňovaniu mesta Banská Štiavnica.

prof. PhDr. KAROL HORÁK, CSc.

rok udelenia 2013, Uznesenie č. 77/2013

V súčasnosti ide o najvýznamnejšieho slovenského dramatika, takmer polstoročie píše hry, kde Banská Štiavnica dominuje a jeho diela sú známe nielen doma, ale aj v zahraničí. Dokázal doma i v zahraničí zviditeľniť aj literárnu tvorbu Jozefa Horáka, ktorá kotví v banskoštiavnickom kraji. V Banskej Štiavnici žil počas štúdií od roku 1953 – 1965.

PaedDr. MILAN MAROŠ, PhD.

rok udelenia 2013, Uznesenie č. 77/2013

Už od detstva sa venoval šachovej hre. V roku 1994 reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách Európy do 16 rokov. V roku 2006 sa mu podarilo po prvýkrát v histórii zorganizovať v našom meste Majstrovská SR v šachu. Tento významný počin sa mu podarilo zopakovať aj v rokoch 2007, 2010, 2011, 2012 a 2013, čím sa mesto nezmazateľne zapísalo do histórie šachu v našej krajine, pretože v žiadnom inom meste sa najvýznamnejšie šachové podujatie nekonalo viac ako dvakrát. Do Banskej Štiavnice sa mu podarilo priviesť významné osobnosti svetového šachu. Aj zásluhou Milana Maroša môže mesto Banská Štiavnica od roku 2005 organizovať podujatie Štiavnický živý šach za unikátnej účasti svetových šachových hviezd v partii so zaviazanými očami. Podujatie organizuje s malým tímom spolupracovníkov, na úkor voľného času v prospech Banskej Štiavnice. Práve jeho zanietenosťou sa podarilo zviditeľniť Banskú Štiavnicu a jej unikátne kultúrne dedičstvo tisíckam ľudí nielen zo Slovenska, ale aj zahraničia.

Ing. RICHARD KAŇA

rok udelenia 2014, Uznesenie č. 77/2014

Významná osobnosť slovenského rudného baníctva, významný člen slovenského ryžovania zlata, veľký nadšenec histórie baníctva a predseda Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku. Na štiavnicko-hodrušskom rudnom ložisku odpracoval  celých 35 rokov v rôznych riadiacich funkciách na závode Rudné bane Hodruša – Hámre a v organizácii Slovenská banská, s.r.o. Hodruša – Hámre. Ing. Richard Kaňa je zakladajúcim členom baníckeho spolku v roku 1992, bol jeho  dlhoročným podpredsedom a od roku 2009 je jeho predsedom, čím prispieva k udržiavaniu  baníckych tradícií a záchrane banských technických pamiatok v banskoštiavnickom regióne. Aj jeho pričinením boli aj v Banskej Štiavnici opravené portály viacerých štôlní a viacero historických budov bolo označené pamätnými tabuľami, osobne zabezpečil vybudovanie nového portálu štôlne Ján povyše šachty Žigmund. Významná je aj jeho publikačná činnosť, keď je spoluautorom a zostavovateľom viacerých titulov, „Baníctvo a minerály Banskej Štiavnice“ v r. 1993, „Sprievodca po technických pamiatkach Banskej Štiavnice a okolia“ v r. 2001, „Zlato na Slovensku“ v r. 2004, „Šibalstvá, huncútstva a príbehy štiavnického Nácka“ v r. 2009, „Hodruša v Zemi baníkov“ v r. 2011, „Už na baňu klopajú“ v r. 2012, „Hodrušské hlbiny – podzemný svet baníkov“  v r. 2013, „Terra banensium“ v r. 2013 a „Denník princa Leopolda“ v r. 2014. Ing. Richard Kaňa sa významným spôsobom pričinil aj o popularizáciu postavy štiavnického Nácka. Ing. Richard Kaňa významnou mierou prispieva k udržiavaniu baníckeho duchovného dedičstva a jeho prezentácii a tým významnou mierou prispieva k šíreniu dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma aj v zahraničí. V roku 2014 sa dožíva významného životného jubilea 60 rokov. 

Mgr. ELENA KAŠIAROVÁ

rok udelenia 2014, Uznesenie č. 77/2014

Od roku 1980 odborná pracovníčka ŠUBA a od roku 2004 jeho riaditeľka. Za 34 rokov svojho aktívneho pôsobenia v tejto organizácii uverejnila mnoho menších, či väčších prác doma  i v zahraničí zameraných na montánnu históriu mesta. V roku 2005 ju ocenila aj zahraničná odborná spoločnosť cenou Petra Schmidta na 8. Medzinárodnom sympóziu kultúrneho dedičstva baníctva, hutníctva a geológie v rakúskom Schwazi. V roku 2007 sa významne spolupodieľala na zapísaní súboru banským máp a plánov z fondu Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici ako tretieho súboru zo Slovenska do Zoznamu dokumentárneho dedičstva Pamäť sveta – UNESCO. Pravidelne organizovala resp. spoluorganizovala výstavy a odborné vedecké podujatia nielen v Banskej Štiavnici, ale i v iných mestách, ba dokonca i v zahraničí, kde boli prezentované vzácne archívne dokumenty prezentujúce kultúrne dedičstvo našich predkov, čo prispelo k ich zviditeľneniu doma i vo svete. 

Ing. EDUARD RADA

rok udelenia 2014, Uznesenie č. 77/2014

Konateľ spoločnosti ERB – Eduard Rada Breweries, s.r.o. a ERB Hotel s.r.o.. V roku 2007 založil obe tieto spoločnosti v rámci ktorých zrekonštruoval 2 národné kultúrne pamiatky v centre Banskej Štiavnice a to objekt na Ul. novozámocká tzv. „Zelený dom“ a založil v ňom Pivovar ERB, ktorý nielen úspešne pomáha pri zvyšovaní turistickej atraktivity mesta , ale ho aj reprezentuje po celom Slovensku s produktmi prémiovej kvality. V roku 2014 ukončil rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky židovskej „Synagógy“. K úcte k židovskej cirkvi a histórii Židov v Banskej Štiavnici je exteriér synagógy zrekonštruovaný so zreteľom na jej pôvodný účel, zrekonštruované je desatoro na fasáde a božie požehnanie v hebrejčine napísané zlatými písmenami. Rekonštrukciou týchto dvoch historických objektov prispel k záchrane a obnove objektov v historickom jadre mesta Banská Štiavnica, ktoré je lokalitou UNESCO. Od roku 1992 je členom výboru Banskoštiavnicko – hodrušského baníckeho spolku, jeho mimoriadne aktívna činnosť v spolku je známa hlavne vykonávaním funkcie „slávneho kontrária“ na slávnostných šachtágoch spolku, ktoré sa konajú v Banskej Štiavnici pri mimoriadne slávnostných príležitostiach.

Akad. mal. SERGEJ PROTOPOPOV (In memoriam)

rok udelenia 2016, Unesenia č. 117/2016

Akademický maliara, fotografa, filmára a dokumentaristu. ktorý sa zaslúžil o zachovávanie a dokumentovanie baníckych tradícií. Je autorom fotografickej reportáže zo stavby Trate mládeže z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice, cyklu mikrofotografie banskoštiavnických drevín  a mnohých ďalších.

Mgr. MÁRIA ČELKOVÁ

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

Historička umenia, ktorá celý svoj aktívny život pracovala v Slovenskom banskom múzeum kde zastávala  funkciu vedúcej oddelenia histórie v objektoch Starého a Nového zámku a následne funkciu vedúcej oddelenia Galérie Jozefa Kollára. Jej najvýznamnejšou a najnáročnejšou činnosťou bola príprava (ideový a technický scenár) a realizácia stálych expozícií Galérie Jozefa Kollára v troch zrekonštruovaných objektoch na Námestí sv. Trojice. Popritom sa intenzívne venovala akvizičnej činnosti, spracovávaniu umeleckohistorického zbierkového fondu (viac ako 5- tisíc zbierok), prezentácii a propagácii galérie. Avšak rozsahom a kvalitou najviac udivuje jej organizačná činnosť, keďže okrem stálych expozícií pripravila do 230 výstav, ktorými propagovala výtvarné umenie Banskej Štiavnice doma i v zahraničí. Pri príprave a realizácii výstav spolupracovala nielen s domácimi, ale aj so zahraničnými múzeami a galériami. Druhú stránku osobnosti reprezentuje vedecko-výskumná a rozsiahla publikačná činnosť. Doposiaľ na tomto poli vyprodukovala viac ako 430 odborných štúdií, katalógov a článkov a 5 publikácií. Za zmienku stojí fakt, že o jej poznatky sa mohlo oprieť mesto Banská Štiavnica pri príležitostiach rôznych významných výročí či návštev mesta. Svojou prácou významnou mierou prispieva k uchovaniu, záchrane a prezentácii kultúrneho dedičstva a k šíreniu jedinečnosti doma i v zahraniční. 

FAKULTA BERG TU KOŠICE

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

Fakulta BERG v sebe nesie historický odkaz bývalej Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ku ktorému sa hrdo hlási. Dôkazom toho bolo aj podpísanie Deklarácie pokračovateľov duchovného dedičstva slávnej Baníckej akadémie, ktorej 255. výročie prijatia rozhodnutia o jej založení si toho roku pripomíname. Práve BERG fakulta patrila medzi zakladajúcich signatárov. Významnú úlohu zohráva v oblasti udržiavania a zachovávania historických baníckych vysokoškolských tradícií súvisiacich s Baníckou akadémiou o čom svedčí aj ich každoročná bohatá účasť v rámci Salamandrových dní, ako aj vytvorenie medzinárodného pracoviska pre doktorandov v Banskej Štiavnici. Vedenie BERG fakulty si vysoko váži duchovné tradície Banskoštiavnickej baníckej akadémie, dlhodobo ich rozvíja  a prezentuje nielen doma ale aj v zahraničí.

Ing. arch. PETER CHOVAN

rok udelenia 2018, Uznesenia č. 104/2018

Ing. arch. Peter Chovan je autor Banskoštiavnického dreveného pohyblivého Betlehemu, ktorý je jeden z najkrajších a najväčších na Slovensku. Vianočný námet je prezenzovaný v dobovom prostredí stredovekej Banskej Štiavnice s obrazmi života v nej a práce baníkov a hutníkov.


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!