Navigácia


Informácie

19. február 2020, meniny má Vlasta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteCeny mestaVýročná cena mesta


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok
  • VIO TV
  • EU TRIVIA QUIZ
  • Divná pani

Výročná cena mesta Banská Štiavnica

Ing. MILAN KAPUSTA, CSc.

rok udelenia 1996, Uznesenie č. 52/1996

Cena udelená za celoživotné dielo v oblasti ochrany životného prostredia. Cena bola udelená In memoriam.

Ing. DALMA ŠTEPÁNEKOVÁ

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za záchranu a organizovanie tradičného Salamandra, čím významnou mierou prispieva k zachovaniu starých tradícií obyvateľstva Banskej Štiavnice. K zachovaniu tradície prispela aj ako autorka knihy "Salamander".

JÁN JAKUBÍK

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená pri príležitosti 25. výročia vzniku speváckeho zboru Štiavničan. Za vedenie speváckeho zboru Štiavničan, vydanie Baníckeho spevníka a zachovávanie zborového spevu v meste.

JOZEF RADJANSKÝ

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za celoživotnú prácu v oblasti hudobnej výchovy, záchrana a propagácia starých fondov, organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí v našom meste.

ŠTEFAN NEMČOK

rok udelenia 1997, Uznesenie č. 57/1997

Cena udelená za propagovanie rodného mesta v Argentíne formou výstav a prezentáciou svojich diel v mnohých krajinách. Cena udelená In memoriam.

Ing. JÁN IVANIČ

rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998

Cena udelená za mimoriadne aktívny prístup k rozvoju a výstavbe Stredného odb. učilišťa lesníckeho, čím sa vytvorili priestory nielen pre rozvoj SOUL, ale v rámci areálu aj pre umiestnenie vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

ELENA IVANIČOVÁ

rok udelenia 1998, Uznesenie č. 62/1998

Cena udelená za dlhoročnú angažovanosť v sociálnej oblasti a za mimoriadne aktívny prístup k riešeniu obnovy objektov Domova dôchodcov.

ALEXANDER PITUK

rok udelenia 1999, Uznesenie č. 58/1999

Ocenený je mnohonásobný majster v šachu, publikoval viac ako 1000 šachových úloh, z ktorých mnohé boli ocenené viacerými cenami a oceneniami, vychoval mnoho kompozičných šachistov, ktorí sú reprezentantmi SR. Celý život šíril dobré meno Banskej Štiavnice vo svete.

JOZEF OSVALD

rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000

Ocenený je zbertaľ a šíriteľ baníckych piesní a vtipov, ľudovému rozprávačovi a predstaviteľovi Nácka. Za zachovávanie baníckych tradícií, za propagáciu kultúry nášho mesta v oblasti baníctva doma i v zahraničí, za spoluautorstvo úspešnej knihy Náckove špásy.

Ing. JOZEF LACKOVIČ

rok udelenia 2000, Uznesenie č. 56/2000

Cena udelená za dlhoročnú pedagogickú činnosť v meste a propagáciu mesta, jeho tradícií formou umeleckej tvorby.

Mgr. ULRIKA BABIAKOVÁ

rok udelenia 2001, Uznesenie č. 67/2001

Ocenená ako aktívna astronómka a astrofyzička, spoluobjaviteľka planétky zaregistrovanej pod číslom 22185 nazvanej podľa nášho mesta natrvalo zapísala naše mesto do vesmíru a významným spôsobom prispela k propagácii a šíreniu dobrého mena Banskej Štiavnice doma i v zahraničí.

COMBIN s.r.o. Banská Štiavnica

rok udelenia 2002, Uznesenie č. 55/2002

Ocenená spoločnosť sa významnou mierou podieľala na stavebných prácach súvisiacich s rekonštrukciou a obnovou banskoštiavnických tajchov, rekonštrukciou Glazenberg štôlne, Moder štôlne, za rekonštrukciu objektu Lesníckeho výskumného ústavu, rekonštrukciu SVP š.p.. Firma svojou činnosťou značnou mierou prispieva k rozvoju a revitalizácii Banskej Štiavnice.

Ing. LADISLAV SOMBATHY

rok udelenia 2003, Uznesenie č. 91/2003

Cena udelená za celoživotný prínos k zachovaniu baníckych tradícií, za rozvoj mesta ku ktorému prispel vo funkcii riaditeľa Rudných baní. Za aktívnu angažovanosť v baníckom spolku, za celoživotné aktivity na úseku baníctva, ktorými pomáhal a stále pomáha šíriť dobré meno Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

IMRICH ŠIŠULÁK

rok udelenia 2003, Uznesenie č. 91/2003

Cena udelená za obnovu národnej kultúrnej pamiatky - objektu Kammerhofská 1, za prínos k rozvoju školstva v Banskej Štiavnici zriadením Katolíckeho gymnázia, za aktivity na úseku kultúry, výchovy a vzdelávania detí a mládeže a za šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice doma aj v zahraničí.

MUDr. OTÍLIA ZIGOVÁ

rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004

Cena udelená za vzornú, dlhoročnú službu pacientom a banskoštiavnickému zdravotníctvu. Za zásadné a principiálne postoje v osobnom živote, za činnosť v prospech miestnej samosprávy, kde aktívne pracovala ako poslankyňa mestského zastupiteľstva vo volebnom období 1990 - 1994.

ZORA VRÁŇÁKOVÁ

rok udelenia 2004, Uznesenie č. 85/2004

Cena udelená za celoživotný prínos k aktívnemu rozvoju telovýchovy a športu nielen v rámci mesta, ale aj republiky, kde svoj čas nezištne venovala práci s mládežou, ktorú viedla k športu a tým aj k zdravému spôsobu života. Za prínos k rozvoju masového športu, prácu s mládežou a ženami, za ktoré získala viacero vyznamenaní na federálnej a republikovej úrovni.

KAROL MELCER

rok udelenia 2005, Uznesenie č 106/2005

Cena udelená za celoživotnú organizátorskú prácu v športe, za úspešnú reprezentáciu nášho mesta v plávaní a basketbale, za 45 ročnú aktívnu funkcionársku a trénerskú činnosť v banskoštiavnickom plaveckom oddiely a dlhoročné pôsobenie v Slovenskom plaveckom zväze vo funkcii člena predsedníctva a medzinárodného rozhodcu, za dlhodobé organizačné zabezpečenie významných domácich atletických, bežeckých podujatí a to najmä Beh trate mládeže, Drieňovský okruh, Beh ústavy, za 11 ročnú prácu v redakčnej rade Štiavnických novín.

Doc. Ing. VLADIMÍR KONRÁD, Csc.

rok udelenia 2005, Uznesenie č. 106/2005

Cena udelená za jeho celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti vysokého školstva a za jeho osobnú angažovanosť pri prinavrátení a rozvoji vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

Ing. MILAN DURBÁK

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za celoživotnú angažovanosť v oblasti baníctva, za dlhoročnú prácu v štátnej banskej správe, za udržiavanie, rozvíjanie a zviditeľňovanie banskoštiavnických baníckych tradícií , a tým aj zviditeľnenie Banskej Štiavnice doma aj v azhraničí. Za aktívnu prácu v Banskoštiavnicko - hodrušskom baníckom spolku, ktorý najvýraznejšie a cieľavedome zviditeľňuje slávne banícke tradície doma aj v zahraničí, kde ocenený zastával dlhoročne funkciu tajomníka.

Doc. Ing. IVAN HERČKO, CSc.

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za celoživotnú prácu v oblasti spoznávania baníckej akademickej histórie Banskej Štiavnice, za publikačnú činnosť a propagáciu mesta v oblasti banskej histórie.

Prof. RNDr. HUBERT HILBERT, CSc.

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za celoživotnú aktívnu činnosť v oblasti vysokého školstva a za jeho osobnú angažovanosť pri prinavrátení a rozvoji vysokého školstva v Banskej Štiavnici.

MIROSLAV MARUNIAK

rok udelenia 2006, Uznesenie č. 110/2006

Cena udelená za úspešnú reprezentáciu v plaveckom športe, kde bol viacnásobným majstrom Československa a Slovenska a držiteľom viacerých Československých a Slovenských palveckých rekordov. Za propagáciu Banskej Štiavnice v rámci Slovenska.

Spevokol ŠTIAVNIČAN 

rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007

Cena udelená za 35. ročnú záslužnú kultúrnu a verejnú činnosť za záchranu baníckych piesní a tradícií, za prezentáciu nášho mesta doma aj v zahraničí.

JOZEF HORÁK

rok udelenia 2007, Uznesenie č. 129/2007

Cena udelená za celoživotné dielo a zviditeľnenie mesta Banská Štiavnica cestou svojich diel, pri príležitosti 100. výročia narodenia. Ako spisovateľ prevažnú väčšinu svojho diela venoval Banskej Štiavnici a jej okoliu. Svojimi dielami sa zaslúžil o zviditeľnenie Banskej Štiavnice a jej histórie. Cena udelená In memoriam.

VLADIMÍR POPRAC

rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008

Cena udelená za celoživotné pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore a za aktívnu činnosť v samospráve.

TEXASKY - tanečný súbor

rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008

Cena udelená za dlhoročnú a úspešnú reprezentáciu Banskej Štiavnice na Slovensku a v zahraničí.

MICHAL TOKÁR

rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008

Cena udelená za celoživotné pôsobenie v Dobrovoľnom hasičskom zbore.

FRANZ WEINGARTSHOFER

rok udelenia 2008, Uznesenie č. 183/2008

Cena udelená za aktivity v cestovnom ruchu so zahraničnou účasťou, za kultúrne aktivity organizované celoročne pre návštevníkov Počúvadlianskeho jazera.

JOZEF ČÍŽ

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Cena udelená za polstoročnú činnosť ochotníckeho režiséra, herca, maskéra, organizátora kultúrnych podujatí, za podiel pri založení tradície populárnych Rozprávkových lesov, za autorstvo publikácie: Z histórie slovenského ochotníckeho divadelníctva v Banskej Štiavnici.

IVAN MADARA

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Cena udelená za hráčsku a trénerskú činnosť v banskoštiavnickom futbalovom oddiele, s ktorou sú spojené najslávnejšie úspechy futbalu v Banskej Štiavnici. Za reprezentáciu mesta doma i v zahraničí organizovaním a účasťou na diaľkových pochodoch v 70 - tych rokoch minulého storočia, za 14 - ročnú činnosť v Slovenskom zväze telesne postihnutých, za spoluautorstvo publikácie 100 rokov futbalu v Banskej Štiavnici, za šírenie dobrého mena Banskej Štiavnice na Slovensku i v zahraničí. V tomto roku sa dožil významného životného jubilea 70 rokov života.

MATEJ HAVRAN

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Cena udelená za 55 ročné osobitné zásluhy v oblasti ochrany pred požiarmi, za 20 ročnú činnosť veliteľa Dobrovoľného hasičského zboru v Banskej Štiavnici. Tento skromný človek obetoval veľa času výchove mladých hasičov, riadiacej práci a organizátorskej činnosti pri zabezpečovaní všetkých úloh organizácie. Občanom poskytol celoživotnú službu majstra hodinára. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 80 rokov života.

Ing. EUGEN KLADIVÍK, CSc.

rok udelenia 2009, Uznesenie č. 81/2009

Cena udelená za vyše 30 - ročnú organizačnú činnosť pri budovaní Banského múzea v prírode, za propagáciu mesta Banská Štiavnica a okolia, najmä jej technických pamiatok,formou odborných štúdií, popularizačných titulov doma i v zahraničí, za prípravu podkladov v riešiteľskom kolektíve - zápis do UNESCO listiny. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 70 rokov života.

ĽUDMILA BLAŠKOVÁ

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za verejnú angažovanosť a dlhoročnú všestrannú a finančnú pomoc a podporu pri kultúrno - spoločenských a športových podujatiach, za aktivity vo verejnom živote a vytváranie podmienok zamestnanosti v meste Banská Štiavnica.

MUDr. FILIP DANINGER

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za osobnú angažovanosť vo verejnom živote, za celoživotnú prácu v oblasti zdravotníctva, vo funkcii primára Gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia a zástupcu riaditeľa Okresného ústavu národného zdravia v Banskej Štiavnici. Za dlhoročnú úspešnú reprezentáciu nášho mesta, kraja i Slovenska v športovej oblasti, a to vo vodnom póle, za čo získal ocenenie majster športu ČSR.

Mgr. TATIANA PROTOPOPOVÁ

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za 50 ročnú pedagogickú činnosť stredoškolskej učiteľky na banskoštiavnických školách, za aktívnu dlhoročnú osobnú angažovanosť v oblasti kultúrneho a spoločenského života a za dlhoročné vedenie ženského speváckeho zboru v Banskej Štiavnici. Iniciovala zapojenie mládeže do organizovania, účinkovania a prípravy verejných kultúrno - spoločenských podujatí v meste Banská Štiavnica.

MUDr. MARIÁN STREŠKO

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za mimoriadne svedomitú celoživotnú prácu v banskoštiavnickom zdravotníctve, ako detského lekára, internistu a primára interného oddelenia. Nikdy mu nebol ľahostajný osud banskoštiavnickej nemocnice i mesta. Za výrazný prínos vo verejnom živote, aktívnu prácu v mestskej samospráve, kde pôsobil v rokoch 1994 - 2002 ako poslanec Mestského zastupiteľstva.

Ing. MILAN URBÁNEK

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Ocenený je vznamná osobnosť rudného baníctva v oblasti úpravy rúd na Slovensku druhej polovice 20. storočia a významný člen Banskoštiavnicko - hodrušského baníckeho spolku, Cena bola udelená za dlhoročnú spoločenskú angažovanosť v oblasti obnovy a udržiavania starobylých baníckych tradícií slávnej baníckej akadémie a za propagáciu mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí.

JÁN ÚRADNÍK

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Cena udelená za dlhoročnú výchovu a vzdelávanie učňovskej mládeže v oblasti stavebníctva. Za jeho aktívnu angažovanosť vo verejnom živote a jeho podiel na rozvoji mesta Banskej Štiavnice. V tomto roku sa dožíva významného životného jubilea 70 rokov.

ANTON VÁCLAVEK

rok udelenia 2010, Uznesenie č. 85/2010

Ocenený bol dlhoročný verejný funkcionár SZPB, cena mu bola udelená za osobné angažovanie v odbojovom hnutí a za dlhoročnú prácu vo verejnej správe. Pán Václavek bol priamym účastníkom SNP, za čo mu boli udelené viaceré vyznamenania.

PhDr. ELEONÓRA BUJNOVÁ, CSc.

rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011

Za dlhodobú pomoc pri príprave kultúrno - spoločenských podujatí v meste Banská Štiavnica, realizácii jazykových úprav kníh, brožúr, textov obsahovo prezentujúcich históriu a život mesta Banská Štiavnica. Zároveň je kronikárkou mesta a členkou redakčnej rady Štiavnických novín.

JÁN PETRÍK

rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011

Cena udelená za dlhoročnú prácu vo verejnej správe a verejných funkciách, čím sa zaslúžil o rozvoj mesta Banská Štiavnica. V rokoch 1976 - 1990 vykonával funkciu predsedu MsNV, poslanca MsNV, poslanca ONV. Počas jeho pôsobenia vo funkcii predsedu bolo prijaté uznesenie vlády SSR č. 58/78 o riešení úloh budovania technickej a sociálnej infraštruktúry a záchrany kultúrnych pamiatok v Banskej Štiavnici. V tomto období sa začalo s intenzívnou záchranou a obnovou historického jadra mesta, výstavbou sídliska Drieňová, budovaním obchvatovej komunikácie a plynofokácii mesta. V rokoch 1999 - 2006 v novodobej samospráve bol poslancom mestského zastupiteľstva a do roku 2010 členom Komisie výstavby, RM, ÚP aŽP.

JÚLIA POPRACOVÁ

rok udelenia 2011, Uznesenie č. 95/2011

Cena udelená za pôsobenie od roku 1980 v Dobrovoľnom hasičskom zbore Banská Štiavnica, kde za svoju činnosť bola ocenená mnohými cenami dobrovoľnej požiarnej ochrany - medaila Za príkladnú prácu, Za zásluhy, Za mimoriadne zásluhy, Za zásluhy o výcvik. Venuje sa výchove detí a mládeže, s ktorými sa zúčastňuje okresných a oblastných súťaží hasičskej mládeže. Svojou prácou dlhodobo šíri dobré meno banskoštiavnickej požiarnej ochrany a mesta Banská Štiavnica.

Akademický sochár VLADIMÍR ORAVEC

rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012

Ocenený je  profesionálny sochár, ktorý sa výrazným spôsobom zaslúžil o rozvoj mesta a šírenie jeho dobrého mena doma i v zahraničí. Svojimi dielami prispieva k zviditeľňovaniu Banskej Štiavnice. Je autorom série plastík, vypovedajúcich o dejinách Banskej Štiavnice ako aj ďalších umeleckých diel, propagujúcich mesto Banská Štiavnica. V Banskej Štiavnici žije a tvorí od roku 1981. 

JOLANA ŠAMOVÁ

rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012

Ocenená až do odchodu na dôchodok pracovala s príkladnou zodpovednosťou ako vychovávateľka v Domove mládeže v Banskej Štiavnici. Známa bola tým, že sa neobmedzovala len na výkon základných funkcií, ale systematicky a cieľavedome vzbudzovala u jej zverených mladých ľudí úctu k starým, nevládnym, chorým ľuďom v Banskej Štiavnici rôznymi formami opatrovateľských služieb, za čo dostala ocenenie "Zaslúžilá opatrovateľka". Veľkú oblubu malo taktiež aj trvalé vštepovanie mladým ľuďom hrdosť na slávnu minulosť Banskej Štiavnice a jej jedinečného okolia. Plných 12 rokov je predsedníčkou Živeny - Spolku slovenských žien v Banskej Štiavnici. Jej zásluhou činnosť tejto organizácie žije mimoriadne plodným a plnokrvným životom tak, ako máloktoré organizácie na Slovensku. Okrem toho sa Jolana Šamová dlhý rad rokov sústavne angažuje aj prednesom poézie pri mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, ktoré sa uskutočňujú v našom meste.

Ing. JÁN SMOLKA, CSc.

rok udelenia 2012, Uznesenie č. 110/2012

Cena udelená za celoživotné zásluhy v geologicko - montánnych prieskumoch v Banskej Štiavnici a okolí. Ocenený je  slovenský geológ, ktorému sa v roku 2011 podarilo dosiahnuť medzinárodný úspech,. Jeho trojrozmerná geologická mapa sa v celosvetovej súťaži, ktorú vyhodnotila medzinárodná vedecká porota v Amsterdame umiestnila na 1. mieste.

Mgr. BOHUSLAV MELICHERČÍK

rok udelenia 2013, Uznesenie č.77/2013

Občan Banskej Štiavnice, dlhoročný učiteľ telesnej výchovy, športovec telom aj dušou. Súťaží v športoch ako zimný triatlon a kros triatlon, vo svojej kategórii patrí k svetovej špičke. Medzi jeho najväčšie úspechy za uplynulé obdobie patrí: účasť na Svetovom pohári v zimnom triatlone Slovensko 1. miesto v kategórii veteránov, účasť na Národnom behu Devín - Bratislava 4. miesto v kategórii veteránov, reprezentácia mesta v štafetovom behu partnerských miest v Slovinsku - Ptuj 2. miesto, účasť na medzinárodnom bežeckom minimaratróne v Maďarsku – Tatabánya 1. miesto v kategórii veteránov, účasť na Majstrovstvách Europy v cross triathlone Maďarsko – Visegrád 3. miesto v kategórii veteránov a mnoho ďalších.

Ing. DOMINIK KÚTNIK   

rok udelenia 2014, Uznesenie č.77/2014

Občan Banskej Štiavnice, dlhoročný pedagóg Strednej odbornej školy lesníckej, ktorý sa pričinil o výchovu generácie odborníkov na ochranu životného prostredia formou štátneho vzdelávacieho programu odboru Krajinná ekológia. Zaslúťil sa za obnovenie činnosti folklórneho súboru Sitňan v Banskej štiavnici a tiež pôsobí v mužskom speváckom zbore Štiavničan.

Ing. RUDOLF VALOVIČ

rok udelenia 2014, Uznesenie č.77/2014

Dlhoročný pedagóg a riaditeľ Strednej odbornej školy lesníckej v Banskej Štiavnici.

Vo funkcii riaditeľa pôsobil od roku 1991 do roku 2014, počas svojho pôsobenia v tejto funkcii sa zaslúžil o rozvoj školy, zavedenie nových študijných odborov, ako aj o rekonštrukciu objektov školy, ktorá patrí do súboru objektov svetoznámej Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici, ako aj rekonštrukciou objektu, kde býval Národný umelec Jozef Kollár. Škola pod jeho vedením dlhoročne dosahovala dlhodobo vysokú kvalitatívnu úroveň vzdelávania v lesníckom školstve a šíri dobré meno nielen školy, ale aj mesta Banská Štiavnica na Slovensku a v zahraničí.

Mgr. RÚT LICHNEROVÁ

rok udelenia 2015, Uznesenie č.94/2015

Občianka Banskej Štiavnice, spisovateľka, prozaička, výtvarná teoretička a historička, ocenená za bohatú literárnu tvorbu, za publikovanie vedeckých štúdií zaoberajúcich sa teóriou výtvarného umenia a baníckym ľudovým umením,za prípravu a realizáciu viac ako sto výstav diel slovenských výtvarníkov doma i v zahraničí, za jej dlhoročnú tvorivú prácu, ktorou šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica doma i v zahraničí.

RNDr. EMIL MÁZIK

rok udelenia 2015, Uznesenie č.94/2015

Občan Banskej Štiavnice, pedagóg, ktorý sa zaslúžil  o rozvoj Gymnázia v Banskej Štiavnici. Celoživotnú prácu venoval mládeži, zaslúžil sa o propagáciu mesto Banská Štiavnica organizovaním pobytov pre pracovníkov školstva z celého Slovenska ale i zo zahraničia.

MUDr. IRENA VIŠŇOVSKÁ

rok udelenia 2015, Uznesenie č.94/2015

Občianka Banskej Štiavnice, ktorá celoživotnú prácu venovala detskej pediatrii a službu banskoštiavnickému zdravotníctvu, ktorému pomohla svojou vysokou odbornosťou a mimoriadne láskavým prístupom k detským pacientom.

Ing. JURAJ VARÍNSKY, CSc.

rok udelenia 2016, Uznesenie č.117/2016

Občan mesta, ktorý sa aktívne zapájal do tvorby nového zákona o rastlinolekárskej starostlivosti, v ktorom Lesnícky výskumný ústav (prostredníctvom Lesníckej ochranárskej služby) zabezpečoval rastlinolekársku starostlivosť v lesoch SR. Podieľal sa na príprave a presadení výskumného programu „Záchrana lesov a ich obhospodarovanie v zmenených ekologických podmienkach“. Je autorom a spoluautorom viacerých odborných prác. 

Ing. JÁN ČAMAJ

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

V roku 1973 dosiahol športové vzdelanie ako tréner plávania II. triedy. Od roku 1990 bol trénerom plaveckého oddielu Sitno Banská Štiavnica a od roku 1995 je trénerom a konateľom oddielu „Plavecký klub Banská Štiavnica“. Ako tréner získal niekoľko desiatok titulov Majster Slovenska v plávaní žiakov, juniorov a dospelých. Od roku 2009 do roku 2011 bol aj trénerom juniorskej reprezentácie Slovenka v plávaní. V rokoch 1994 – 2002 bol poslancom MsZ v Banskej Štiavnici. Za celoživotnú prácu v oblasti práce s deťmi a mládežou, ktoré aktívne, pravidelne a cieľavedome pripravoval na súťaže. Svojou celoživotnou prácou v oblasti športovej prípravy mládeže sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma i zahraničí.

Ing. ANDREJ KUNCA, Phd.

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

Občan mesta, ktorý svojou vysoko odbornou prácou v oblasti lesného výskumu šíri dobré meno mesta Banská Štiavnica doma a v zahraničí.

V kolektíve špecialistov má miesto ako špecialista na hubové ochorenia lesných drevín. Absolvoval vedeckú stáž v mykologickom laboratóriu „poľnohospodárskeho výskumného ústavu v USA“, kde študoval mikroskopické vlastnosti húb. Výskumnú stáž absolvoval aj v Nemecku na Lesníckom výskumnom ústave v Göttingene. Je autorom alebo spoluautorom mnohých vedeckých prác, článkov a kníh vydaných na Slovensku a v zahraničí. Od roku 2006 je vedúcim Výskumnej stanice Banská Štiavnica, Národné lesnícke centrum. Pre lesníkov na Slovensku spolu s kolegami organizuje výročnú konferenciu o ochrane lesa, ktorej je hlavným zodpovedným organizátorom. Je členom IUFRO, COST (program EÚ pre spoluprácu vedeckých tímov), EPPO, zastupoval Slovensko v komisii na ochranu rastlín. Vo svojej odbornej práci spolupracuje so zahraničím v rámci celej Európy.

KAROL PALÁŠTHY

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

Občan mesta, ktorý svojou dlhoročnou aktivitou v oblasti športu najmä atletike, vychoval mnoho zverencov, ktorí získali množstvo významných ocenení  a popredné umiestnenia v rámci Slovenska. Svoj voľný čas venoval deťom a mládeži, ktoré aktívne, pravidelne a cieľavedome pripravoval na súťaže. Svojou celoživotnou prácou v oblasti športovej prípravy mládeže sa zaslúžil o šírenie dobrého mena mesta Banská Štiavnica doma i zahraničí.

Mgr. JOZEF SCHINGLER

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

Dlhodobo sa úspešne podieľal na výchove, športovej príprave, na organizovaní športových a akademických vystúpení stredoškolských študentovej v Banskej Štiavnici. Tiež ako viacnásobný predseda Rady školy sa zasadzoval za udržiavanie dobrého mena školy a baníckych tradícií v škole a v meste Banská Štiavnica.  V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom MsZ v Banskej Štiavnici a predsedom komisie športu. Od roku 2001 až dodnes je členom známeho a veľmi úspešného mužského spevokolu Štiavničan.

Prof. RNDr. JOZEF ŠTEFFEK, CSc., in memoriam

rok udelenia 2017, Uznesenie č. 102/2017

Oobnosť svetového formátu vo vedeckom svete. Ako vedec sa profiloval v SAV, kde dokázal svoje zoologické vedomosti  v oblasti malakozoológia, ochrana prírody, invázne organizmy a podobne. Je autorom a spoluautorom viac ako 544 vedeckých a odborných prác. Bol rešpektovaným lokálpatriotom s konkrétnymi činmi, ktoré vykonával pre dobro mesta a regiónu a človekom s rozmerom ľudskosti voči ľuďom a spoločenskému životu v meste a regióne. Jeho záujmami boli príroda, cestovanie, filuménia, filokartia, numizmatika, faleristika, filatelistika, notafília so zameraním na skauting, historické fajky a fajčiarske predmety, zozbieral dostupné sakrálne diela starého otca Viliama Šteffeka a realizoval výstavu v Banskej Štiavnici. V jeho živote veda vládla nad všetkým a bola pre neho dobrodružstvom na celý život. Svojou zanietenou a vysoko odbornou prácou šíril dobré meno mesta Banská Štiavnica doma i v zahraniční.

Ing. JURAJ ČABÁK

rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018

Občan mesta, ktorý dlhoročnou prácou poslanca MsZ, ktorú vykonával od roku 1990 a počas ktorej  bol členom viacerých komisií a dozorných rád poradenských orgánov samosprávy sa zaslúžil o budovanie novodobej samosprávy.  Svojou dlhoročnou prácou v orgánoch samosprávy opätoval dôveru občanov, ktorú dostával v komunálnej politike.

MUDr. DANIEL KINDERNAY

rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018

Občan mesta, ktorému bola cena mesta udelená za celoživotný prínos v oblasti zdravotníctva v meste Banskej Štiavnici. Cena sa udelila pri príležitosti životného jubilea menovaného.

Ing. ERIK SOMBATHY

rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018

Občan mesta, zakladajúci člen Banskoštiavnicko hodrušského baníckeho spolki a aktívny člen Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska má zásluhy na udržiavaní a prezentácii baníckych tradícií, čím prispieva k ich zachovaniu aj pre budúce generácie a k zviditeľňovaniu Banskej Štiavnice doma a v zahraničí.

Ing. JANKA TYNKOVAN a Ing. MICHAL TYNKOVAN

rok udelenia 2018, Uznesenie č. 104/2018

Občania mesta,, ktorí svojimi podnikateľskými aktivitami v meste Banskej Štiavnici a darmi mestu, pozitívne ovplyvnili život a životné podmienky občanov mesta Banská Štiavnica.


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik