Navigácia


Informácie

26. máj 2022, meniny má Dušan


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodO MesteHistória a baníctvoŠkolstvoZákladné a stredné školstvo


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • VIO TV
  • Logo Ministrestva školstva
  • Túlavá labka
  • Penzión Kachelman

Základné a stredné školstvo

Začiatky školstva siahajú až do 13.storočia, keď v Banskej Štiavnici pôsobil dominikánsky rád. Zmienka o potrestaní žiaka Pavla z r. 1275 dokazuje existenciu školy neznámeho typu. Tak isto neskoršia zmienka o farskej škole z r.1500 hovorí o vyššie organizovanej škole pod patronátom mesta, v ktorej sa vyučovalo po latinsky. Cirkevné školy sa postupne menili na mestské.

 

V 17. stor. vznikli školy vyššieho typu cirkevného charakteru. V r.1649 vznikla jezuitská vyššia škola /gymnázium/. Gymnázium bolo najprv 4-ročné neskôr až 6-ročné. Po odchode jezuitského rádu v r.1773 prebrali školu piaristi. Vyučovalo sa v latinskom jazyku až do r.1845, kedy bol nahradený maďarčinou. V r. 1909 sa v už 8-ročnom gymnáziu konali prvé maturitné skúšky. Maďarské kráľovské katolícke piaristické gymnázium skončilo svoju činnosť  v marci 1919.

 

Dnešné Kultúrne centrum bolo pôvodne sídlom jezuitského,

piaristického i katolíckeho gymnázia. © Ján Petrík

 

Evanjelická vyššia škola vznikla ešte skôr, v r. 1587, ale večný odpor jezuitov mal za následok prerušenie jej činnosti a neskôr zmena na nižšie gymnázium. Až v r. 1777 bola povýšená na úplné gymnázium, potom na dištriktuálne gymnázium s finančnou podporou banského dištriktu. V škole pôsobili aj významní pedagógovia, Ján Severíni, Martin Hamaliar, Daniel Lichard, Pavol Dobšinský, a ďalší. Študovali tu významní literáti ako Andrej Sládkovič, Sándor Petőfi a Koloman Mikszáth. Pre  zastavenie štátnej podpory evanjelické lýceum v r. 1919 zatvorili. Pri evanjelickom lýceu v r. 1880 bola zriadená tzv. preparandia, ktorá nadväzovala na lýceum a  pripravovala budúcich učiteľov. Po osamostatnení sa evanjelického učiteľského ústavu v r. 1908, tento fungoval až do r. 1952. Ako učitelia tu pôsobili Jaroslav Augusta, Ivan Čičmanec, Samuel Kupčok, František Votruba, Ferdinand Krafta, Jozef Vášáry a ďalší.

 

Evanjelické lýceum © Ján Petrík

 

Základné školy

V 18. stor. tu pôsobili mestská škola, slovenská katolícka a evanjelická základná škola a základná škola vydržiavaná baníckym bratstvom. V 19. - 20. stor. v Banskej Štiavnici boli v činnosti rímskokatolícka dievčenská škola, rímskokatolícka chlapčenská škola, evanjelická dievčenská škola, evanjelická chlapčenská škola a židovská škola.

 

Učňovské školy

V r. 1876 bola založená Kupecká učňovská škola pre učňov obchodnej činnosti, Remeselná učňovská škola v roku 1884, ktoré sa neskôr v r. 1946 zlúčili a premenovali na Štátnu učňovskú školu. V školách sa spolu vyučovalo až 30 odborov zámočník, kováč, hodinár, murár, kamenár, maliar, sklenár, čalúnnik, fotograf, knihár, krajčír, obuvník a ďalší, neskôr sa počet znížil na 14 odborov. Od r. 1961 tu pôsobilo aj Stredné odborné učilište lesnícke a Stredné odborné učilište banícke od r. 1946. Rok 1989 a následné zmeny (reštrukturalizácia učebných odborov i zmena sídla školy) ťažko doľahli na SOU. Od r. 2008 sa zmenil názov školy na Strednú odbornú školu a od r. 2009 na SOŠ obchodu a služieb.


 

Sídlo bývalého Stredného odborného učilišťa lesníckeho,

dnes Stredná odborná škola služieb a lesníctva. © Ján Petrík

 

Stredné školy

Banícka škola v Banskej Štiavnici vznikla na základe dekrétu Dvorskej komory v r. 1735. Na čele školy stál platený profesor, ktorým sa stal významný odborník, polyhistor a geometer Samuel Mikovíni. Odborné predmety vyučovalo 8 banských odborníkov, ktorý boli zároveň činní vo výrobnom procese, týmto spôsobom veľmi úzko spojili teóriu s praxou. Vyučovalo sa pol roka počas 6 zimných mesiacov, neskôr od r. 1821 iba v sobotu. Školu reorganizovali a štúdium sa predĺžilo na 2 a pol roka až v r. 1873, stala sa štátnou školou a zanikla v r. 1918.

 

Botanická záhrada a tri stredné školy - pôvodne SPŠ S. Stankovianskeho "chemická", SPŠ S. Mikovíniho "banícka" a SOŠ lesnícka. Po posledných zmenách v budove "chemickej školy" sídli SPŠ S. MikovínihoŠkola umeleckého priemyslu, budova "lesníckej školy" je naďalej sídlom SOŠ lesníckej a budova "baníckej školy" už školou nie je a jej osud je otázny. © Ján Petrík

 

Budova z roku 1900 bola postavená pre banícku a hutnícku fakultu akadémie, neskôr bola sídlom chemickej i baníckej priemyselnej školy, dnes sídlo SPŠ S. Mikovíniho a Školy umeleckého priemyslu. © Ján Petrík

 

V r. 1921 vzniká Štátna priemyselná škola, ku ktorej sa pripojili Odborná škola banícka a Učebná dielňa na spracovanie dreva. O 30 rokov neskôr sa odčlenilo baníctvo a vzniká Vyššia priemyselná škola banícka a Vyššia priemyselná škola chemická. Po rôznych zmenách od r.1996 nesie škola názov Stredná priemyselná škola Samuela Stankovianskeho. Stredná priemyselná škola banícka sa v r. 1995 premenovala na Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho.

 

Budova z roku 1892 bola postavená pre lesnícku fakultu akadémie, neskôr bola sídlom strednej priemyselnej školy leníckej, dodnes sídlom SOŠ lesníckej. © Ján Petrík

 

Štátne československé reálne gymnázium Andreja Kmeťa bolo zriadené v r. 1919. Od r. 1973 až do r. 1990 existovalo pri gymnáziu jednoročné prípravné štúdium pre vysokoškolské štúdium v zahraničí na takmer 70 vysokých školách bývalého ZSSR, Maďarska, DDR, Poľska, Rumunska a Bulharska. Od r.1999 je premenované na Gymnázium Andreja Kmeťa. Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského pôsobí v Banskej Štiavnici od r. 2000. V r. 1994 začala svoju činnosť Súkromná hotelová akadémia Slovakia. Ústav pre výchovu a vzdelávanie lesného a vodného hospodárstva vznikol v r. 1973 so sídlom vo Zvolene. Jeho stredisko v Banskej Štiavnici pôsobí od r. 1991.

 

Budova z roku 1913, sídlo katolíckeho/piaristického gymnázia, neskôr Reaálneho gymnázia Andreja Kmeťa. Po r. 1952 Vyššia priemyselná škola banícka. Do roku 2008 v budove sídlila SPŠ S. Mikovíniho. © Ján Petrík

 

Budova gymnázia z roku 1952, do ktorej sa nasťahovalo Reálne gymnázium Andreja Kmeťa, neskôr aj sídlo ZŠ Jozefa Horáka, potom aj Katolíckej spojenej školy sv. Františka Assiského. © Ján Petrík

 

Aktuálne sídlo Gymnázia Andreja Kmeťa. © Ján Petrík

 

Spracované podľa kníh:

Banská Štiavnica - Svedectvo času, autor: M. Lichner a kol.

Banská Štiavnica a okolie - Sprievodca po pamiatkach, 1968, autor: Jozef Vozár a Jozef Gindl


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mesto Banská Štiavnica
Bod K. Kultúrne leto