Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Základné a stredné školstvo

 

Začiatky školstva siahajú až do 13.storočia, keď v Banskej Štiavnici pôsobil dominikánsky rád. Zmienka o potrestaní žiaka Pavla z r. 1275 dokazuje existenciu školy neznámeho typu. Tak isto neskoršia zmienka o farskej škole z r.1500 hovorí o vyššie organizovanej škole pod patronátom mesta, v ktorej sa vyučovalo po latinsky. Cirkevné školy sa postupne menili na mestské.

V 17. stor. vznikli školy vyššieho typu cirkevného charakteru. V r.1649 vznikla jezuitská vyššia škola /gymnázium/. Gymnázium bolo najprv 4-ročné neskôr až 6-ročné. Po odchode jezuitského rádu v r.1773 prebrali školu piaristi. Vyučovalo sa v latinskom jazyku až do r.1845, kedy bol nahradený maďarčinou. V r.1909 sa v už 8-ročnom gymnáziu  konali prvé maturitné skúšky. Maďarské kráľovské katolícke piaristické gymnázium skončilo svoju činnosť  v marci 1919.

Evanjelická vyššia škola vznikla ešte skôr, v r.1587, ale večný odpor jezuitov mal za následok prerušenie jej činnosti a neskôr zmena na nižšie gymnázium. Až v r. 1777 bola povýšená na úplné gymnázium, potom na dištriktuálne gymnázium s finančnou podporou banského dištriktu. V škole pôsobili aj významní pedagógovia, Ján Severíni, Martin Hamaliar, Daniel Lichard, Pavol Dobšinský, a ďalší. Študovali tu významní literáti ako Andrej Sládkovič, Sándor Petofi a Koloman Mikszáth. Pre  zastavenie štátnej podpory evanjelické lýceum v r.1919 zatvorili. Pri evanjelickom lýceu v r.1880 bola zriadená tzv. preparandia, ktorá nadväzovala na lýceum a  pripravovala budúcich učiteľov. Po osamostatnení sa evanjelického učiteľského ústavu v r.1908, tento fungoval až do r.1952. Ako učitelia tu pôsobili Jaroslav Augusta, Ivan Čičmanec, Samuel Kupčok, František Votruba, Ferdinand Krafta, Jozef Vášáry a ďalší.

Základné školy

V 18. stor. tu pôsobili mestská škola, slovenská katolícka a evanjelická základná škola základná škola vydržiavaná baníckym bratstvom. V 19.-20.stor. v Banskej Štiavnici boli v činnosti rim.kat. dievčenská škola, rim.kat. chlapčenská škola, ev.dievčenská škola, ev.chlapčenská škola, židovská škola.

Učňovské školy

V r. 1876 bola založená Kupecká učňovská škola pre učňov obchodnej činnosti, Remeselná učňovská škola v roku 1884, ktoré sa neskôr v r. 1946 zlúčili a premenovali na Štátnu učňovskú školu. V školách sa spolu vyučovalo až 30odborov zámočník, kováč, hodinár, murár, kamenár, maliar, sklenár, čalúnnik, fotograf, knihár, krajčír, obuvník a ďalší, neskôr sa počet znížil na 14 odborov. Od r.1961 tu pôsobí aj Stredné odborné učilište lesnícke a Stredné odborné učilište banícke od r.1946.

Stredné školy

Banícka škola v Banskej Štiavnici vznikla na základe dekrétu Dvorskej komory v r. 1735. Na čele školy stál platený profesor, ktorým sa stal významný odborník, polyhistor a geometer Samuel Mikovíni. Odborné predmety vyučovalo 8 banských odborníkov, ktorý boli zároveň činní vo výrobnom procese, týmto spôsobom veľmi úzko spojili teóriu s praxou. Vyučovalo sa pol roka počas 6 zimných mesiacov, neskôr od r.1821 iba v sobotu. Školu reorganizovali a štúdium sa predĺžilo na 2 a pol roka až v r. 1873, stala sa štátnou školou a zanikla v r. 1918. Lesnícka škola

V r. 1921 vzniká Štátna priemyselná škola, ku ktorej sa pripojili Odborná škola banícka a Učebná dielňa na spracovanie dreva. O 30 rokov neskôr sa odčlenilo baníctvo a vzniká Vyššia priemyselná škola banícka a Vyššia priemyselná škola chemická. Po rôznych zmenách od r.1996 nesie škola názov Stredná priemyselná škola Samuela Stankovianskeho. Stredná priemyselná škola banícka sa v r. 1995 premenovala na Strednú priemyselnú školu Samuela Mikovíniho.

Štátne československé reálne gymnázium Andreja Kmeťa bolo zriadené v r. 1919. Od r. 1973 až do r. 1990 existovalo pri gymnáziu jednoročné prípravné štúdium pre vysokoškolské štúdium v zahraničí na takmer 70 vysokých školách bývalého ZSSR, Maďarska, DDR, Poľska, Rumunska a Bulharska. Od r.1999 je premenované na Gymnázium Andreja Kmeťa. Katolícke gymnázium sv. Františka Assiského pôsobí v Banskej Štiavnici od r.2000. V r. 1994 začala svoju činnosť Súkromná hotelová akadémia Slovakia. Ústav pre výchovu a vzdelávanie lesného a vodného hospodárstva vznikol v r. 1973 so sídlom vo Zvolene. Jeho stredisko v Banskej Štiavnici pôsobí od r. 1991. 

Spracované podľa knihy Banská Štiavnica- Svedectvo času, autor: M. Lichner a kol.