Navigácia


Informácie

16. október 2019, meniny má Vladimíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Informačné centrum

Námestie sv. Trojice 6
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 53
E-mail: ic@banskastiavnica.sk

Všetky kontakty


Mestská polícia

Radničné námestie 1
Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 01
Mobil: +421 905 597 673


Reklama

  • HUAJA
  • Bajkom k tajchom
  • www.banskastiavnica.travel
  • Túlavá labka
  • Ocenenia

Priestorová charakteristika územia Svetového dedičstva

Územie zapísané na Listine svetového dedičstva zahŕňa v sebe širšie okolie mesta Banská Štiavnica uprostred Štiavnických vrchoch. Ide o naše najväčšie sopečné pohorie so zastúpením hornín všetkých fáz neovulkanizmu (andezity, ryolity, ryodacity, dacity, čadiče, ich tufy a pyroklastiká). Na povrch v hodrušsko-vyhnianskom tektonickom okne vystupuje aj staršie podložie z hornín mladšieho paleozoika a mezozoika.

 

Oblasť je známa ako „ mekka minerálov" s takmer 150 druhmi. Zlatostriebronosné a iné polymetalické ložiská v revíre Banskej Štiavnice sa ťažili nepretržite už od 11. storočia. V roku 1156 sa územie nazýva zemou baníkov - terra banesium a bohatstvo ložísk striebornej rudy mu v 12. - 13. storočí dali pomenovanie Argentinofodina. Prevažuje povrch rozrezanej planiny a fluviálne rezaný hornatinový a vrchovinový rázsochový reliéf s prechodom  do pedimentovej rezanej pahorkatiny. Vypreparované sopúchy a žilné telesá vystupujú často vo forme brál s kamennými moriami (Vyhne).

 

Značná časť územia je odlesnená a premenená na oráčinovo-lúčno-sadovo-lesnú krajinu pretvorenú banskou činnosťou - haldy, šachty, pingy, skládky, lomy, jazerá - tajchy. V chránenej krajinnej oblasti sa vyskytuje 29 druhov chránených rastlín a 11 chránených živočíchov.
 

V regióne sú evidované viaceré archeologické náleziská - historické jadro mestskej pamiatkovej rezervácie, Štiavnické Bane, Glanzenberg, Offenhubel, Terézia šachta, Horná Roveň, Sitno, zrúcanina hradu Sitno - Ilija, národné kultúrne pamiatky a technické pamiatky.

 

Popis archeologických lokalít v území zapísanom do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva:

 

MESTSKÁ PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA

V historickom jadre mesta sa od roku 1968 realizovali viaceré archeologické výskumy. V rámci výskumov boli zistené nálezy, dokladujúce osídlenie mesta od konca 12. storočia (nepriamo i v 11. storočí), súvisiace s banskou výrobnou činnosťou. Dôkazom sú nálezy baníckeho náradia (nástroje, technická keramika, banské kahance), výrobné objekty (hutnícka pec, banské štôlne sekané ručne t.j. želiezkom a kladivkom a klenuté iba na jednu stranu).

 

Lokality kde sa realizoval archeologický výskum:
Komorský dvor - Kammerhofská ul. 2-3
Ul. A.Kmeťa 20
Radničné nám. 8
Námestie sv. Trojice 2
Radničné nám. 16

 

Archeologické výskumy prispeli tiež k ohraničeniu najstaršieho urbanizačného jadra sídliskovej aglomerácie - budúceho mesta, zachovávajúceho si do 15. - 16. storočia charakter rozptýlenej zástavby okolo hlavných komunikačných ťahov, ktorý bol podmienený členitým krajinným reliéfom. V súčasnosti sa realizuje archeologický výskum na mieste dominikánskeho kláštorného komplexu v tesnej blízkosti pôvodnej románskej baziliky. Tento výskum je zameraný na genézu výstavby, ktorá nie je jasná vzhľadom na prerušenie pobytu dominikánskeho rádu v Banskej Štiavnici v dôsledku tatárskeho vpádu (1241 - 1242, 1275).


OCHRANNÉ PÁSMO MPR - GLANZENBERG - STARÉ MESTO

 Opevnený areál s centrálnou vežovitou stavbou (12. stor.), chrániaci banský revír (žily Špitaler a Bieber), bol na prelome 12. - 13. storočia prebudovaný na rozsiahly hrad. Po zničení hradu v 15. storočí sa na jeho ploche sústreďujú výrobné zariadenia súvisiace s ťažbou rudy na blízkej žile Špitaler.

 

ŠTIAVNICKÉ BANE - HORNÁ ROVEŇ

 Areál šachty Terézia, stopy technických a sídliskových objektov (15. - 18. storočie).
Štiavnické Bane - Tanád - povrchové dobývky na žile Terézia - nálezy metalurgickej trosky.
Štiavnické Bane - Offenhubel - nálezy trosky, dokladujúce skúšobnícke práce priamo na zrudnení.

 

SITNO - ARCHEOLOGICKÁ LOKALITA

 Najväčšie a najvyššie položené hradisko z neskorej doby bronzovej s ťažiskom osídlenia v 8. storočí pred n.l.
Toto mocensko-správne a vojensko-hospodárske stredisko súvisí s osídľovaním horských oblastí územia Stredného Slovenska, bohatého na meď. Nálezy: kamenná forma (kadlub) na odlievanie bronzových dlátok, polotovary, troska ako aj depoty bronzových predmetov, tiež v blízkom okolí, dovoľujú predpokladať existenciu metalurgickej dieln. Význam lokality v novej funkcii bol obnovený v polovici 13. stor. vybudovaním hradu na ochranu ciest, vedúcich do banskej oblasti. V 16. storočí plnil hrad úlohu obrany stredoslovenských banských miest pred tureckým nebezpečenstvom.


FORTIFIKAČNÝ SYSTÉM

 Starý zámok - renesančná protiturecká pevnosť z polovice 16. storočia, prebudovaná z pôvodne románskeho farského kostola

Nový zámok - renesančná protiturecká strážna veža

Piarska brána - pôvodne renesančná vstupná brána od Štiavnických Baní s výraznou dekoratívnou úpravou

 

ÚČELOVÉ BUDOVY

Kammerhof - sídlo banskej komory a hlavného komorsko-grófskeho úradu
Objekt bol súčasťou renesančného opevnenia mesta(zachovaná kruhová bašta) Neskôr sa stal súčasťou Banskej akadémie

Radnica - vybudovaná vo vidlici dvoch údolí v centre historického jadra, tvorí výraznú dominantu mestskej štruktúry. Jej dnešný architektonický výraz je výslednicou jej slohových premien od 16. storočia až po výraznú prestavbu koncom 18. storočia (interiér, nástenné maľby).

Banícka klopačka z konca 17. storočia

Komplex budov Baníckej a lesníckej akadémie - národná kultúrna pamiatka. Komplex pozostáva z 11 objektov, zväčša upravených renesančných palácov, ale aj účelovo postavených školských budov z 19. storočia. Súčasťou komplexu sú aj priľahlé botanické záhrady.

 

MEŠTIANSKA ARCHITEKTÚRA

 Kostra urbanistickej skladby mesta bola založená výstavbou meštianskych domov už v 15. storočí. Nad kostolom sv. Kataríny vznikol pozoruhodný komplex výstavných meštianskych domov, tzv. Waldburgerských palácov, obklopujúcich jediný veľkolepejší priestor krajinného reliéfu. Banská činnosť je čitateľná i na tomto hlavnom námestí, a to vo vyústení štôlní v dnešných pivničných priestoroch priliehajúcich ku skalnému masívu. Ďalšia výrazná zástavba meštianskych domov je obojstranne radená pozdĺž hlavnej komunikačnej tepny, vedúcej od Sv. Antona ku Štiavnickým Baniam. Stiesnenosť geografických pomerov predurčila terasovú zástavbu súbežných ulíc na svahoch údolia. Zástavba svahov prechádza v rozvoľnenú zástavbu baníckeho osídlenia, osadenú v prírodnom prostredí.

 

Výtvarné dotvorenie interiéru mesta a prvky malej architektúry

Neopakovateľný charakter mesta dotvárajú skulptúry, zachované historické dláždenie mesta (ryolit, drevené schody atď) systémy oporných múrov, úzke susedské uličky ako i ďalšie historické prvky malej architektúry. Najvýznamnejšou sochárskou pamiatkou Banskej Štiavnice je veľkolepý barokový morový stĺp so súsoším sv. Trojice od významného sochára talianskeho pôvodu Dionýza Stanettiho, nachádzajúci sa uprostred Trojičného námestia.


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Aktuálne výstavy