Navigácia


Informácie

2. marec 2015, meniny má Anežka


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálne


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 1 / A
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40
Fax: +421 45 692 12 07


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Kam do mesta
 • Hotel Grand Matej
 • Bajkom k tajchom
 • ViTo
 • OZ Margarétka

Život v meste

 • Oslavy 70. výročia oslobodenia mesta, 02.03.2015
  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Základná organizácia Banská Štiavnica
  Dovoľujeme si Vás pozvať na spomienkový akt, ktorý naša ZO SZPB usporiada spolu s mestom Banská Štiavnica, spojený s položením kytíc pri príležitosti 70. výročia oslobodenia mesta Banskej Štiavnice, Program …
 • Oznámenie o dražbe, 25.02.2015
  Aukčný Dom, s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení  zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení ďalej len ,,zákon o dobrovoľných dražbách") …
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, 25.02.2015
  Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom požiadala v zmysle § I7b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.Z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovov o doručenie  oznámenia o …
 • Verejná vyhláška, 25.02.2015
  Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako prislušný orgán požiadal podl'a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o doručenie rozhodnutia verejnou vyhláškou, ktorým schválil vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom uzemí
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, 24.02.2015
  Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom požiadala v zmysle § I7b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.Z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovov o doručenie verejnou …
 • Výberové konanie na pozíciu architekta mesta, 23.02.2015
  VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
  Architekt mesta bude zabezpečovať : odborné činnosti strategického a koncepčného charakteru vypracovávať zásady tvorby prostredia …
 • Oznámenie o dražbách, 20.02.2015
  ProAuctio s.r.o. ako dražobník oprávnený k výkonu dobrovoľných dražieb v zmysle ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení  zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v platnom znení ďalej len ,,zákon o dobrovoľných dražbách") …
 • Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti, 17.02.2015
  Všeobecná zdravotná poist'ovňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom požiadala v zmysle § I7b ods. 4 zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.Z. o poist'ovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovov o doručenie verejnou …
 • Nominácia na športovca roka za rok 2014, 16.02.2015
  Komisia školstva, práce s deťmi, mládežou a športu oznamuje všetkým športovým klubom v Banskej Štiavnici, že je možné do 15.3.2015 zasielať nominácie na najlepšieho športovca roka 2014 na e-mail: lucia.jarabekova@banskastiavnica.sk.
  Podmienkou na nomináciu športovec roka je, aby konkrétny …
 • Zverejnenie návrhu VZN mesta Banská Štiavnica, 16.02.2015
  Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh: Všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Štiavnica, ÚPN mesta Banská Štiavnica, Zmeny a doplnky č. 4 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2006 …
 • Grantové výzvy, 23.01.2015
  Prikladáme zoznam aktuálnych grantových výziev >>>
 • Otváracie hodiny plavárne počas vianočných sviatkov, 15.12.2014
  23.12.2014 - utorok zatvorené 24.12.2014 - streda  zatvorené 25.12.2014 - štvrtok zatvorené 26.12.2014 - piatok zatvorené 27.12.2014 - sobota otvorené – 14:00 – 20:00 28.12.2014 - …
 • Vysokoškolské štúdium v Banskej Štiavnici, 18.11.2014
  Možnosť štúdia externej formy vysokoškolského štúdia v študijnom programe "Verejná politika a udržateľný rozvoj" ešte v šk. roku 2014/2015. Prihlášky do konca novembra 2014! Viac informácií tu >>> alebo na stránke univerzity http://www.fsvucm.sk/uchadzaci
 • Projektová kancelária - osvetová a poradenská činnosť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, 07.11.2014
  OZ Savore
  Projektová kancelária- osvetová a poradenská činnosť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí          Projektová kancelária –osvetová a poradenská činnosť rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí slúži osvetovej, konzultatívno- poradenskej činnosti smerovanej ku všetkým …
 • Oznámenie o uložení zásielky, 05.11.2014
  Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:   Juraj Mecko s trvalým pobytom mesto Banská Štiavnica má uloženú zásielku v …
 • Archív aktualít

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Aktuálne výstavy