Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu sociálneho...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • 2 € pre Kalváriu
 • UNICEF Slovensko
 • Túlavá labka
 • Vysokoškolské štúdium

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu sociálneho pracovníka Domova Márie

Dátum: 15.06.2017 Kategória: Oznamy Autor: piliar

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície: Sociálny pracovník/Sociálna pracovníčka Domova MÁRIE Banská Štiavnica


Žiadosť o účasť vo výberovom konaní môžu podať záujemcovia spĺňajúci nasledovné podmienky:


Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore: sociálna práca

Ostatné kritéria a požiadavky:

 • osobnostné predpoklady na funkciu sociálneho pracovníka (interpersonálne, rozhodovacie a administratívne zručnosti, schopnosť tvorby projektov a participácia na ich realizácií)
 • organizačné schopnosti a schopnosť samostatnej práce
 • vykonávanie administratívnych činností súvisiacich s vedením sociálnej agendy
 • ovládanie práce s PC (Word, Excel, Power-point, Internet)
 • prax v sociálnej oblasti je vítaná

Záujemcovia o účasť na výberovom konaní zašlú nasledovné doklady:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • motivačný list
 • štruktúrovaný životopis
 • projekt vo vzťahu k výkonu práce sociálneho pracovníka ( v rozsahu maximálne 3 strán)
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
 • doklady o absolvovaných výcvikoch a kurzoch
 • aktuálny výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti na prácu sociálneho pracovníka
 • písomný súhlas s použitím osobných údajov pre potreby výberového konania
 • presná adresa na doručovanie písomností, telefonický kontakt, e-mailová adresa

Všetky požadované doklady je potrebné zaslať v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – sociálny pracovník/sociálna pracovníčka, najneskôr do 30.6.2017 na adresu: Domov MÁRIE, Špitálska č. 3, 969 01 Banská Štiavnica.

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ najneskôr 7 dní pred jeho začatím.


                                           Mgr. Martina Kováčiková, riaditeľka Domov MÁRIE
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Mestská kultúra na facebooku