Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Túlavá labka
  • HUAJA
  • VIO TV
  • Bajkom k tajchom

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 06.09.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Zuzana Šušková

Mesto Banská Štiavnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 5.9.2017 začalo na základe žiadosti od Mesta Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich v katastrálnom území Banská Štiavnica  na pozemkoch :

  • E KN 5045 a E KN 5040 vedeného na LV 3323, vo vlastníctve Rudné bane, š.p. so sídlom Havranské 11, 974 01 Banská Bystrica,
  • C KN 7151 vedeného na LV 56, vo vlastníctve Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 Banská Štiavnica,
  • E KN 5041, 5042, 5043, 5044 vedeného na LV 3077 vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 817 15 Bratislava,

k. ú. Banská Štiavnica z dôvodu padajúcich konárov na cestu I. triedy, hustým náletovým podrastom, ktorý znemožňuje dobrý rozhľad účastníkom cestnej premávky, a tým ohrozuje zdravie a majetok fyzických a právnických osôb.

Miestna obhliadka bola nariadená na 13.9.2017 o 9.00 hod. so stretnutím účastníkov konania na uvedených pozemkoch k.ú. Banská Štiavnica ( časť Pracháreň).


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: zuzana.suskova@banskastiavnica.sk
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Aktuálne výstavy