Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí územného konania


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

  • Ocenenia
  • Fond na podporu umenia
  • UNICEF Slovensko
  • HUAJA
  • Vysokoškolské štúdium

Život v meste

Oznámenie o začatí územného konania

Dátum: 11.09.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Melicherčík

UPC BROADBAND SLOVAKIA, spol s.r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, spoločnosť ktorú zastupuje Juraj Láska - EKS, P.O. Hviezdoslava 6, 900 21 Svätý Jur (ďalej len "navrhovateľ") podala dňa 22.6.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Zariadenie elektronickej komunikačnej siete Banská Štiavnica

 
na pozemkoch v katastrálnom území Banská Štiavnica. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Stavba obsahuje:

  • Jedná sa o Inžiniersku stavbu - miestne elektronické komunikačné siete a vedenia za účelom poskytovaniatelekomunikačných služieb pre verejnosť. 
  • V meste B. Štiavnica v oblasti KBV sa navrhuje HFC (hybrid fibre cable) elektronická komunikačná sieť  typu FttB (Fibre to the Building) ako podzemná optická sieť so zaústením do jednotlivých bytových domov KBV, kde bude ukončená optickým prevodníkom, ktorý prevedie optický signál na elektrický signál. Do jednotlivých bytov a tým aj k užívateľom telekomunikačných služieb bude ďalej digitálny signál distribuovaný po koaxiálnych káblových rozvodoch.
  • Líniová stavba bude zriadená na sídlisku Drieňová na uliciach Ludvíka Svobodu , Pátrovská, MUDR. Jána Straku, Energetikov, Učiteľská a Bratská. Na tomto sídlisku bude umiestnená aj hlavná stanica EKS Banská Štiavnica a zabezpečená konektivita na peeringové centrá dátových služieb v Bratislave. Z toho bude jedna sídliska vetva EKS, bude zriadená smerom na Kalváriu, kde bude zriadená pre bytové domy na uliciach SNP, Pavla Országha Hviezdoslava, Banícka, Poľnohospodárska, Petra Jilemnického, Mládežníka, Športová, Lesnícka a Mierová. Druhá vetva EKS bude vedená smerom na centrum Banskej Štiavnice a EKS bude zriadené na uliciach Juraja Fándlyho, Železničiarska, Ľudovíta Štúra, Pavla Dobšinského, Kolpašská, Drevená, Križovatka, 1.mája. Hranice záujmovej oblasti UPC sú zrejmé z priloženej výkresovej dokumentácie a situácií v prílohe.

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci. Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

5.10.2017

na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (stavebný úrad Mesto Banská Mesto Banská Štiavnica v úradné dni).


Poučenie:
Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.


Prílohy:

Štúdia >>>

Oznámenie >>>

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik