Navigácia


Informácie

21. september 2018, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Penzión Kachelman
 • Túlavá labka
 • Ocenenia
 • Fond na podporu umenia
 • bsnet.sk

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 13.11.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Šušková

Mesto Banská Štiavnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že začalo na základe žiadosti Slovenského banského múzea, so sídlom Kammerhofská 2 Banská Štiavnica v zastúpení PhDr. Jozefom Labudom, PhD.zo dňa 27.10.2017 konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  drevín na pozemkoch parcelné číslo C KN 2437/1, zastavané plochy a nádvoria, vedeného na LV č. 56 a parcelné číslo C KN 3053, záhrada, vedeného na LV č. 56,   k. ú. Banská Štiavnica. Žiadosť bola odôvodnená ohrozovaním zdravia a majetku fyzických a právnických osôb.

 

Miestna obhliadka bola nariadená na 15.11.2017 o 13.00 hod. so stretnutím pozvaných na pozemku  parcelné číslo C KN 2437/1 k.ú Banská Štiavnica.

 


 

Mesto Banská Štiavnica ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že začalo na základe žiadosti od p. Jána Krátkeho, trvale bytom Mierová 1559/20, Banská Štiavnica zo dňa 27.10.2017 konanie o vydanie súhlasu na výrub  náletových drevín na pozemku parcelné číslo C KN 6261/3, trvalo trávny porast, vedeného na LV č. 3329  k. ú. Banská Štiavnica. Žiadosť bola odôvodnená vyčistením pozemku a navrátením do pôvodného stavu.

 

Miestna obhliadka bola nariadená na 15.11.2017 o 10.00 hod. so stretnutím účastníkov konania na pozemku  – parcelné číslo C KN 6261/3, k.ú. Banská Štiavnica.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 15232)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4177 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2279 hlasov)
  15 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2757 hlasov)
  18.1 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3030 hlasov)
  19.9 %
 • Neviem sa vyjadriť (2989 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Kino Akademik