Navigácia


Informácie

21. september 2018, meniny má Matúš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneUpovedomenie o začatí konania vo...


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • Ocenenia
 • bsnet.sk
 • www.banskastiavnica.travel
 • Túlavá labka
 • Divná pani

Život v meste

Upovedomenie o začatí konania vo veci povolenia vodnej stavby

Dátum: 13.11.2017 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „RODINNÝ DOM LAGUNA 5- VŔTANÁ STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 1578 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na odber podzemných vôd.


Na základe žiadosti Ing. Jaroslava Jekkela a Mgr. Lenky Jekkelovej , trvale bytom Spojná č.5,  Banská Štiavnica zo dňa 29.9.2017, Mesto Banská Štiavnica, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. e), § 61 písm. a) vodného zákona v znení neskorších predpisov, príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona v znení neskorších predpisov, upovedomuje známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania a súčasne v zmysle § 21 ods. 1 a 2 správneho poriadku v znení neskorších predpisov nariaďuje ústne pojednávanie vo veci vydania stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby studne na pozemku parcelné číslo C KN 1578 v katastrálnom území Banská Štiavnica, súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd, ktoré sa uskutoční dňa: 

 • 27.11.2017 o 09:00 hodine,

so stretnutím pozvaných na  Mestskom úrade Banská Štiavnica, oddelenie RRaMV (ŽP), Námestie sv. Trojice č.3 (Rubigallovský dom) 2.poschodie.


Do podkladov konania možno nahliadnuť na Mestskom úrade Banská Štiavnica, oddelenie RRaMV (ŽP), Námestie sv. Trojice č.3 (Rubigallovský dom) 2.poschodie.


V zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona v znení neskorších predpisov upozorňujeme účastníkov konania, že na námietky, ktoré nebudú oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.


V zmysle § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov môžu účastníci konania, dotknuté orgány štátnej správy uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom pojednávaní sa neprihliada. 
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 15232)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4177 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2279 hlasov)
  15 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2757 hlasov)
  18.1 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3030 hlasov)
  19.9 %
 • Neviem sa vyjadriť (2989 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy