Navigácia


Informácie

22. máj 2019, meniny má Júlia, Juliana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznam a verejná vyhláška

Život v meste

Oznam a verejná vyhláška

Dátum: 16.03.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Gajdošová

Mesto Banská Štiavnica ako orgán územného plánovania podľa § 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a obstarávateľ urbanistickej štúdie podľa §4 stavebného zákona  oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou začatie prerokovania


URBANISTICKEJ  ŠTÚDIE 

Rekreačnej  zóny v lokalite „Počúvadlianske jazero“

(západná časť rozvojovej lokality  F.P.B 19.1.)

Banská Štiavnica

 

Urbanistická štúdia  je k nahliadnutiu v termíne od 16.3.2018 do 16.4.2018 na Mestskom úrade v Banskej Štiavnici , odd. výstavby, RM , ÚP a ŽP , Radničné nám. č. 1 , počas stránkových dní od 7.30 hod. do 15.00 hod. Taktiež je zverejnená na internetovej stránke mesta www.banskastiavnica.sk. Komplexný urbanistický návrh je vystavený na úradnej tabuli mesta.

Občania ktorí riešením sú dotknutí, môžu do dokumentácie nahliadnuť do 30 dní od začatia prerokovania a dať k urbanistickej štúdii  svoje návrhy a stanoviská. Prípadné pripomienky a námety je potrebné na mestský úrad doručiť písomne, najneskôr  do 16.4. 2018. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.


                                                                    Mgr. Nadežda Babiaková

                                                                           primátorka mesta
Prílohy:


  1. Širšie vzťahy
  2. Výkres komplexného urbanistického návrhu riešenia územia
  3. Dopravná a technická vybavenosť
  4. Priestorová a funkčná regulácia
  5. Hydrogeologická štúdia
  6. Urbanistická štúdiaNachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik