Navigácia


Informácie

12. december 2018, meniny má Otília


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ


Zostante v obraze

Dostávajte aktuálne info o dianí a podujatiach v Banskej Štiavnici.

Odošli

Klientské centrum

Námestie sv. Trojice 3
969 24 Banská Štiavnica

E-mail: kc@banskastiavnica.sk
Tel. +421 45 694 96 40

Všetky kontakty


Mesto Banská Štiavnica

Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica

Tel.: +421 45 694 96 40 (Klientske centrum)
E-mail: msu@banskastiavnica.sk
Fax: +421 45 692 12 07

Viac kontaktov


Reklama

 • VIO TV
 • 2 € pre Kalváriu
 • Túlavá labka
 • Bajkom k tajchom
 • OZ Margarétka

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ

Dátum: 16.04.2018 Kategória: Oznamy Autor: MVDr. Branislav Babirád

Obec  Banská Belá podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e

výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, Banská Belá 315

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľ školy  je požadované splnenie predpokladov podľa § 6 a 34 ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, ktoré sú:

 

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ podľa vyhlášky MŠ SR č. . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, pre príslušný druh a typ školy ( VŠ II.stupňa)
 2. Vykonanie prvej atestácie  ( alebo I.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa §61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 3. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 4. Bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 5. Zdravotná spôsobilosť ( telesná a duševná spôsobilosť)
 6. Ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1.atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  praxe
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja ZŠsMŠ
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10.05.2018 na adresu: Obecný úrad Banská Belá č.83, 96615 (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).  Obálku označte heslom „VK -riaditeľ školy–NEOTVÁRAŤ“


Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne  najneskôr 7 dní pred jeho konaním
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 15682)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4300 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2364 hlasov)
  15.1 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2830 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3113 hlasov)
  19.9 %
 • Neviem sa vyjadriť (3075 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Mestská kultúra na facebooku