Navigácia


Informácie

22. máj 2019, meniny má Júlia, Juliana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa ZŠ

Dátum: 16.04.2018 Kategória: Oznamy Autor: MVDr. Branislav Babirád

Obec  Banská Belá podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


v y h l a s u j e

výberové konanie na pozíciu riaditeľa

Základnej školy s materskou školou, Banská Belá 315

 

Predpoklady na výkon kariérovej pozície riaditeľ školy  je požadované splnenie predpokladov podľa § 6 a 34 ods.2 zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení  niektorých zákonov, ktoré sú:

 

 1. Kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v kategórii učiteľ podľa vyhlášky MŠ SR č. . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, pre príslušný druh a typ školy ( VŠ II.stupňa)
 2. Vykonanie prvej atestácie  ( alebo I.kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady podľa §61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 3. Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 4. Bezúhonnosť, osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť
 5. Zdravotná spôsobilosť ( telesná a duševná spôsobilosť)
 6. Ovládanie štátneho jazyka

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a o vykonaní 1.atestácie alebo jej náhrady
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej  praxe
 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • písomný návrh koncepcie rozvoja ZŠsMŠ
 • výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle  zákona  122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi doručte do 10.05.2018 na adresu: Obecný úrad Banská Belá č.83, 96615 (Pri zaslaní poštou je rozhodujúcim dátum podania na odtlačku poštovej pečiatky).  Obálku označte heslom „VK -riaditeľ školy–NEOTVÁRAŤ“


Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené písomne  najneskôr 7 dní pred jeho konaním
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Kino Akademik