Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálnePoužívanie pyrotechnických výrobkov...

Život v meste

Používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 od 1.septembra 2018

Dátum: 08.08.2018 Kategória: Oznamy Autor: piliar

Vo verejnosti je zaužívané pomenovanie svetelných a zvukových efektov na nočnej oblohe realizovaných pri príležitosti celospoločenských osláv, kultúrnych podujatí alebo osobných sviatkov, že sa konal  ohňostroj.  Takéto všeobecné pomenovanie však nezodpovedá  kategóriám realizovania takýchto efektov.  Pre diváka to môže byť  len „ ohňostroj“ ale podľa použitia kategórií použitých pyrotechnických výrobkov sú to:

 • ohňostrojné práce
 • alebo použitie pyrotechnických výrobkov.

Podmienky vykonávanie týchto prác a používania k tomu potrebných prostriedkov upravuje Zákon SNR č.58/2014  Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  Tento zákon definuje ohňostrojné práce ako práce, pri ktorých sa používajú pyrotechnické výrobky najvyššej kategórie F4 - zábavná pyrotechnika, ktorá predstavuje vysoké nebezpečenstvo a ktorú môžu používať iba odborne spôsobilé osoby – odpaľovači ohňostrojov. Ich realizáciu povoľuje obvodný banský úrad v príslušnom obvode. Keďže sa jedná o vysoko odborné práce nebudeme sa touto problematikou hlbšie zaoberať.


Pre laickú verejnosť sú oveľa zaujímavejšie informácie o postupoch používania  im dostupných pyrotechnických výrobkov  na vykonávanie  prác s použitím pyrotechnických výrobkov hlavne triedy F2 a F3, ktoré sa môžu používať  vonku v obmedzených priestoroch (kategória 2) alebo na veľkých otvorených priestranstvách (kategória 3). Jedná sa o výrobky verejnosti dostupné v špecializovaných predajniach „zábavnej pyrotechniky“. Sú to hlavne petardy, zábleskové petardy, batérie petárd, batérie petárd s externou oporou, batérie zábleskových petárd, batérie zábleskových petárd s externou oporou, výmetnice, míny, rímske sviece, rakety obsahujúce pyrotechnickú jednotku, ktorej hlavným efektom je hluk, a kombinácie obsahujúce ako prvok petardy alebo zábleskové petardy. Používanie týchto pyrotechnických výrobkov sa od 1. septembra 2018 podstatne mení. Kým doteraz bol prístup k ich používaniu laxný  od 1. septembra sa sprísňuje.  Záujemca na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2, F3 by mal hlavne vedieť, že:

 • Pyrotechnický výrobok kategórie F2, F3 je zakázané používať vo vzdialenosti menšej ako 200 m od nemocníc, kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov bez písomného súhlasu vlastníka týchto objektov.
 • Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 možno len v období od 31. decembra príslušného kalendárneho roka do 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka, ak ďalej nie je ustanovené inak.
 • Používať pyrotechnické výrobky kategórie F2 a F3 v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka možno iba s predchádzajúcim súhlasom obce na základe písomnej žiadosti o súhlas  na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Žiadosť podľa predchádzajúcej vety musí byť podaná najneskôr desať pracovných dní pred plánovaným použitím a obsahovať:
  • meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu, názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu a v prípade, že pyrotechnické výrobky priamo použije iná osoba ako žiadateľ, aj meno, priezvisko a adresu trvalého alebo prechodného pobytu tejto osoby, ak ide o fyzickú osobu, alebo názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu,
  • dátum a miesto použitia pyrotechnických výrobkov, kategóriu a druh pyrotechnických výrobkov spolu s uvedením času predpokladaného začiatku a predpokladaného trvania používania.

Obec vydá súhlas alebo žiadosť zamietne. Ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí, vyzve obec na doplnenie žiadosti alebo žiadosť zamietne. Súhlas obce na použitie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 podľa odseku oprávňuje:

 • žiadateľa na použitie pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 2. januára do 30. decembra príslušného kalendárneho roka,
 • osobu oprávnenú predávať pyrotechnické výrobky na predaj pyrotechnických výrobkov výhradne v rozsahu žiadosti v období od 1. januára do 27. decembra príslušného kalendárneho roka.

Do pozornosti by som ešte dal aj postavenie mesta v rámci CHKO Štiavnické vrchy s 2. stupňom ochrany prírody a krajiny.  V súlade s ustanovením §13 ods. 2 písm. n) Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny sa vyžaduje  na použitie zariadenia spôsobujúceho svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie, reprodukovanú hudbu mimo uzavretých stavieb na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany súhlas orgánu ochrany prírody – OÚ Banská Štiavnica - Odbor starostlivosti o životné prostredie. Preto jeho  stanovisko bude musieť byť súčasťou žiadosti na používanie pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3 v našom meste.

Verím, že uvedené informácie pomôžu k správnemu a plánovanému používaniu verejnosti dostupných pyrotechnických výrobkov vonku na otvorených priestranstvách nášho mesta. Veď nedodržanie podmienok používania je priestupkom s uložením pokuty obvodným banským úradom do výšky 1650 €.


Ing. Jaromír Piliar, ved. odd. organizačného VSaSV

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16521)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4505 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2578 hlasov)
  15.6 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2974 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3232 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3232 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Aktuálne výstavy