Navigácia


Informácie

19. apríl 2019, meniny má Jela


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na riaditeľa CVČ

Život v meste

Výberové konanie na riaditeľa CVČ

Dátum: 05.11.2018 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA, Radničné námestie č.1, 969 24 Banská Štiavnica

Podľa § 4 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


VYHLASUJE VÝBEROVÉ KONANIE na pozíciu

riaditeľ Centra voľného času, Ul.L.Svobodu 40, 969 01 Banská Štiavnica

 

1.Kvalifikačné predpoklady :

 • splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedagogickej činnosti podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a  vyhlášky Ministerstva školstva SR č.437/2009 Z.z.,ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre príslušný druh a typ školy.
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec s 1.atestáciou podľa zákona č.317/2009 Z.z.
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa §3ods.5 zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Iné požadované predpoklady:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom
 • znalosť a orientácia v školskej,ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školského zariadenia
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail)

Požadované doklady, ktoré je nutné pripojiť k prihláške do výberového konania:

 • prihláška do výberového konania  so súhlasom na spracúvanie osobných údajov uchádzača podľa z. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • návrh koncepcie rozvoja centra voľného času

Nepredloženie niektorého z uvedených dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – riaditeľ CVČ – Neotvárať!“ posielajte v zalepenej obálke najneskôr do 26.XI.2018 na adresu:  MsÚ Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica, alebo podajte osobne v podateľni Mestského úradu v B.Štiavnici.

Termín a miesto  výberového konania  budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky  oznámené najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16340)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4460 hlasov)
  27.3 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2534 hlasov)
  15.5 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2945 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3201 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3200 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka