Navigácia


Informácie

19. november 2019, meniny má Alžbeta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu právnika...

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu právnika na odd. právne a správy majetku MsÚ

Dátum: 05.12.2018 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Alžbeta Gállová

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • Právnik na oddelenie právne a správy majetku

Informácie o pracovnom mieste – stručná náplň práce

 • Zabezpečovanie právnej agendy mesta vrátane zastupovania zamestnávateľa v právnych sporoch
 • Zabezpečovanie majetkovoprávneho usporiadanie nehnuteľného majetku – pozemkov,
 • Agenda Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Kvalifikačné predpoklady:        

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (právnické zameranie)

Iné požiadavky a osobnostné predpoklady:     

 • Občianska bezúhonnosť
 • Ovládanie práce s PC
 • Prax v odbore a znalosť legislatívy výhodou (správne právo)
 • Komunikatívnosť , zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu (motivačný list) spolu s uvedenými kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, číslo telefónu),
 • Stručný profesijný životopis,
 • Overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až po oznámení o prijatí do zamestnania),
 • Písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) –  *.rtf, *.pdf

Ponúkaný plat

Od 1105,50 € v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.


Predpokladaný nástup

Február 2019


Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 4.1.2019 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Štiavnica) na adresu:


Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica


s označením „Výberové konanie – právnik na odd. PaSM“.

  Bližšie informácie k výberovému konaniu získate na Mestskom úrade v úradných hodinách alebo na tel. č. 045/6949622 – Ing. Alžbeta Gállová, personalistika a mzdy.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Kino Akademik