Navigácia


Informácie

22. máj 2019, meniny má Júlia, Juliana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 07.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny, k.ú. Banská Štiavnica na pozemkoch : E KN 547 k.ú. Banská Štiavnica


Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Mesta Banská Štiavnica – správa mestských pohrebísk   zo dňa  27.11.2018, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie konania

  • vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  dreviny,  ktoré rastie na pozemku  E KN 547 k.ú. Banská Štiavnica.

Žiadosť bola odôvodnená:

Drevina sa nachádza na pozemku E KN 547, druh pozemku záhrada, LV č.4667, vlastník pozemku ECAV Banská Štiavnica , ktorý s uvedeným výrubom súhlasí. Jedná sa o plochu cintorína. Drevina, a to konkrétne smrek obyčajný sa nachádza v tesnej blízkosti hrobu Heincza Huga a svojím koreňovým systémom ako aj opadom konárov a ihličia hrob poškodzuje. Hrob bude rekonštruovaný.


Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2018 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. E KN 547  k.ú. Banská Štiavnica.


Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.                      


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. Je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.

Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!