Navigácia


Informácie

22. máj 2019, meniny má Júlia, Juliana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneUpovedomenie o začatí konania

Život v meste

Upovedomenie o začatí konania

Dátum: 07.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „REKREAČNÁ CHATA - VŔTANÁ STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 6472/26 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na odber podzemných vôd


Branislav Dado, trvale bytom Starohorská 13, 963 01 Krupina doručil listom zo dňa 4.12.2018 na Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie Výstavby ÚP a ŽP, podanie, vo veci vydania povolenia vodnej stavby s názvom „REKREAČNÁ CHATA - VŔTANÁ STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 6472/26 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.


Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) bodu č.1 vodného zákona v znení neskorších predpisov na odber podzemných vôd.


Stručný technický popis a princíp činnosti vodnej stavby

Účelom uskutočnenia vodnej stavby je riešenie zásobovania pitnou vodou pre plánovanú novostavbu rekreačnej chaty na pozemku parcelné číslo C KN 6472/26 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Predpokladaná hĺbka studne je 30 m. Vnútorný priemer vrtu bude 150 mm, čo postačuje na používanie ponorného čerpadla. Na zabudovanie vŕtanej studne budú použité PE rúry s atestom pre styk s pitnou vodou.

Na overenie výdatnosti vrtu bude vykonaný čerpací pokus metódou konštantného čerpaného množstva.  Predpokladaná výdatnosť studne je Q=0,1 l/s, čo s veľkou rezervou postačuje na zabezpečenie prevádzky rekreačnej chaty.


Na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Banská Štiavnica, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. e), § 61 písm. a) vodného zákona v znení neskorších predpisov, príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona v znení neskorších predpisov, upovedomuje známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania.


Nakoľko sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

  • 21.12.2018

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov podania na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č.3 (Rubigallovský dom) 2.poschodie u RNDr. Zuzany Šuškovej.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik