Navigácia


Informácie

21. júl 2019, meniny má Daniel


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneUpovedomenie o začatí konania

Život v meste

Upovedomenie o začatí konania

Dátum: 27.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Č.j. 3809/2018/Výst.


Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „DOMOVÁ STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 7678/3  v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na odber podzemných vôd


Alica Michalská, trvale bytom Energetikov 1478/2, 969 01 Banská Štiavnica doručila listom zo dňa 17.12.2018 na Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie Výstavby ÚP a ŽP, podanie, vo veci vydania povolenia vodnej stavby s názvom „DOMOVÁ STUDŇA“ na pozemku parcelné číslo C KN 7678/3 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

 

Dňom podania žiadosti navrhovateľky bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) bodu č.1 vodného zákona v znení neskorších predpisov na odber podzemných vôd.

 

 

Stručný technický popis a princíp činnosti vodnej stavby

 

Účelom uskutočnenia vodnej stavby je riešenie zásobovania pitnou vodou pre novostavbu rodinného domu na pozemku parcelné číslo C KN 7678/3 v katastrálnom území Banská Štiavnica. Predpokladaná hĺbka studne je 30 m. Vnútorný priemer vrtu bude 160 mm, čo postačuje na používanie ponorného čerpadla. Na zabudovanie vŕtanej studne budú použité PE rúry s atestom pre styk s pitnou vodou.

Na overenie výdatnosti vrtu bude vykonaný čerpací pokus metódou konštantného čerpaného množstva.  Predpokladaná výdatnosť studne je Q=0,05-0,0 l.s-1, čo postačuje na zabezpečenie potrieb rodinného domu pre 4 EO.

           

Na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Banská Štiavnica, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. e), § 61 písm. a) vodného zákona v znení neskorších predpisov, príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona v znení neskorších predpisov, upovedomuje známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania.

 

Nakoľko sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do

 

14.1.2019

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov podania na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č.3 (Rubigallovský dom) 2.poschodie u RNDr. Zuzany Šuškovej.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16868)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4580 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2647 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3027 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3314 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3300 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Kino Akademik