Navigácia


Informácie

20. júl 2019, meniny má Iľja/Eliáš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub dreviny s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 27.12.2018 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Petra Szaba, trvale bytom Horná Resla 17,  969 01 Banská Štiavnica   zo dňa  20.12.2018, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania


vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  1 ks dreviny – orech kráľovský (Juglans regia),  ktorá rastie na pozemku  C KN 2651 (ovocný sad) k.ú. Banská Štiavnica, ktorý je vo vlastníctve Dr. Karola Slovinca, trvale bytom Rümannstr. 30, D-80804 München. Vlastník pozemku udelil písomný súhlas na výrub uvedenej dreviny a splnomocnenie pre p. Petra Szaba.

 

Žiadosť bola odôvodnená: zdravotným stavom dreviny a ohrozovaním osôb opadom suchých konárov.

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku


nariaďuje


ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

9.1.2019 o 10.00 hod.


so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. C KN 2651  k.ú. Banská Štiavnica.


Žiadateľ je povinný doručiť správnemu orgánu, čo možno v najkratšej možnej dobe:

 • záväzné stanovisko KPÚ k uvedenému výrubu
 • doklad o zaplatení správneho poplatku

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16868)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4580 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2647 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3027 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3314 hlasov)
  19.6 %
 • Neviem sa vyjadriť (3300 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy