Navigácia


Informácie

16. február 2019, meniny má Ida


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 24.01.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, k.ú. Banská Štiavnica na pozemku: C KN 2700, 2702 k.ú. Banská Štiavnica


Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Mgr. Františka Belehorca, trvale bytom Ferka Urbánka 151/10, 969 01 Banská Štiavnica ako zo dňa  22.1.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 • oznamuje začatie konania vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  drevín,   ktoré rastú na pozemku C KN 2700, 2702 k.ú. Banská Štiavnica vo vlastníctve Roberta-Jana Sundermana, trvale bytom Guntersburgallee 75, 60389 Frankfurt, Nemecko a Jany Sundermanovej, trvale bytom Jakubovo námestie 3, 811 09 Bratislava, ktorí na konanie vo veci udelili písomné splnomocnenie na konanie Mgr. Františkovi Belehorcovi, trvale bytom Ferka Urbánka 151/10, 969 01 Banská Štiavnica.

Žiadosť bola odôvodnená: výškou drevín, rastom v tesnej blízkosti nehnuteľnosti, čím môžu spôsobiť ohrozenie zdravie a majetku osôb.


Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 • nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa 13.2.2019 o 10.00 hod. so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. C KN 2700  k.ú. Banská Štiavnica.

Žiadateľ je povinný doručiť správnemu orgánu, čo možno v najkratšej možnej dobe: záväzné stanovisko KPÚ k uvedenému výrubu


Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16016)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4384 hlasov)
  27.4 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2447 hlasov)
  15.3 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (2890 hlasov)
  18 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3152 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3143 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka