Navigácia


Informácie

16. október 2019, meniny má Vladimíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVyhlásenie výberového konania

Život v meste

Vyhlásenie výberového konania

Dátum: 18.03.2019 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

Mesto Banská Štiavnica podľa ustanovenia §4 ods.1 zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konania na obsadenie funkcie


riaditeľ / riaditeľka :

 1. Materskej školy Ul.Bratská 9, Banská Štiavnica
 2. Materskej školy Ul.1.mája č.4, Banská Štiavnica
 3. Materskej školy Ul.Mierová č.2, Banská Štiavnica

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • vzdelanie podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec  s 1.atestáciou

Iné kritériá a požiadavky:

 • osobnostné a morálne predpoklady
 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť
 • ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 • znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-právnej legislatíve školského zariadenia
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, e-mail)

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania so súhlasom na spracúvanie osobných údajov uchádzača podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní
 • výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • návrh koncepcie rozvoja materskej školy


Nepredloženie niektorého z uvedených dokladov je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania.
Prihlášky s označením „VK-riaditeľ MŠ – (názov MŠ) – Neotvárať“posielajte  v zalepenej obálke najneskôr do 5.apríla 2019 na adresu: MsÚ Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24., alebo podajte osobne v podateľni MsÚ .
Termín a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne radou školy.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Mestská kultúra na facebooku