Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Dňa 25.05.2019 sa uskutočnia Voľby do Európskeho parlamentu. Pre účely volebnej kampane sú politickým subjektom na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Banská Štiavnica vyhradené miesta na verejnoprospešných zariadeniach: betónové skruže na uliciach: Križovatka, Ludvíka Svobodu, Učiteľská a Obrancov mieru.

 

Skruže sú označené nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ a rozdelené očíslovanou mriežkou, pričom každý politický subjekt má priestor 30x30 cm na vyžrebovanom čísle.

 

Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo vyhradených miest na umiestňovanie volebných plagátov je zakázané.

 

Vyžrebované čísla kandidujúcich politických subjektov pre voľby do Európskeho parlamentu 2019:

 


Pravidlá vylepovania plagátov počas volebnej kampane v meste Banská Štiavnica: Voľby do Európskeho parlamentu, 25.05.2019

 

 

Pravidlá vylepovania plagátov počas politických volebných kampaní určuje Všeobecne záväzne nariadenie Mesta Banská Štiavnica č. 5/2017. V zmysle uvedeného Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2017 a Zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je Mesto povinné vyhradiť pre všetky kandidujúce politické subjekty rovnaký priestor a vytvoriť im rovnaké podmienky na realizáciu svojej kampane. Kandidujúce subjekty sú počas vylepovania plagátov v rámci volebnej kampane do Európskeho parlamentu povinné riadiť sa nasledujúcimi pokynmi:

 

1. Mesto poskytne na vylepovanie plagátov plagátovacie betónové plochy – skruže, umiestnené v jednotlivých lokalitách mesta podľa platného VZN 5/2017. Skruže sú označené nápisom „Miesto na umiestňovanie volebných plagátov: Voľby do Európskeho parlamentu 2019“ a rozdelené očíslovanou mriežkou, pričom každý politický subjekt má priestor 30 x 30 cm na vyžrebovanom čísle. Na vyčlenenej ploche si kandidujúci politický subjekt môže umiestniť plagát vo formáte A4, alebo väčší počet plagátov, ktorých súčet veľkosti neprekročí priestor 30 x 30 cm.

 

 

2. Kandidujúce politické subjekty môžu na plochy uvedené v bode 1) bezodplatne a samostatne vylepiť plagáty tak, aby nepoškodili, príp. neprekryli už existujúce plagáty iných kandidátov. Každý subjekt má vyčlenený rovnaký priestor označený vyžrebovaným číslo, zoznam vyžrebovaných čísiel je súčasťou každej vyhradenej plochy. Umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách mimo vyhradených miest na umiestňovanie volebných plagátov je zakázané.

 

3. Vzhľadom na to, že Mesto nie je schopné poskytnúť všetkým kandidátom primeraný a rovnaký priestor v každej z informačných zasklených skriniek, Mesto v zmysle rešpektovania Zákona NR SR č. 181/2014 o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov s cieľom zachovania rovnakých príležitostí neposkytne žiadnemu z kandidátov počas volebnej kampane priestor v informačných skrinkách. Dôvodom tohto rozhodnutia je fakt, že vzhľadom na počet kandidátov nie je možné v skrinkách vyhradiť dostatočný štandardizovaný priestor pre oznamy a plagáty.

 

4. V ostatných náležitostiach sú kandidáti povinní rešpektovať VZN Mesta Banská Štiavnica č.5/2017.