Navigácia


Informácie

19. február 2020, meniny má Vlasta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na obsadenie funkcie...

Život v meste

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa základnej školy

Dátum: 16.04.2019 Kategória: Oznamy Autor: PaedDr. Viera Ebert

Mesto Banská Štiavnica


Podľa ustanovenia §4  zákona č.596/2003 Z.z o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľ / riaditeľka :


 1. ZÁKLADNEJ ŠKOLY  Jozefa Horáka, P.Dobšinského 17,  Banská Štiavnica s nástupom od 1.júla 2019
 2. ZÁKLADNEJ ŠKOLY  Jozefa Kollára, L.Svobodu 40,  Banská Štiavnica s nástupom od 1.júla 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie  druhého stupňa  pre príslušný druh a typ školy podľa vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
 • prvá atestácia podľa zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná spôsobilosťna výkon pedagogickej činnosti
 • ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom
 • znalosť legislatívy pre oblasť školstva

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie  do výberového konania so súhlasom na spracovanie osobných údajov uchádzača podľa zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní prvej/druhej atestácie
 • výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace
 • lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu funkcie podľa §10 zákona č.317/2009 Z.z.,v znení neskorších predpisov
 • profesijný životopis
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
 • písomný návrh koncepcie rozvoja základnej  školy

Prihlášky s označením „VK-riaditeľ ZŠ – (názov ZŠ) – Neotvárať“posielajte  v zalepenej obálke najneskôr do 20.mája 2019 na adresu: MsÚ Banská Štiavnica, Radničné námestie č.1, 969 24., alebo podajte osobne  v podateľni MsÚ. (Pri zaslaní poštou je rozhodujúci dátum podania na poštovej pečiatke.)

Dátum a miesto výberového konania budú uchádzačom oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.


V Banskej Štiavnici 15.4.2019                        Mgr.Nadežda Babiaková

                                                                      primátorka mesta
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy