Navigácia


Informácie

19. november 2019, meniny má Alžbeta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu odborného...

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu odborného zamestnanca odd. výstavby ÚPaŽP

Dátum: 29.04.2019 Kategória: Oznamy Autor: Beata Merečková

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:


Odborný zamestnanec na oddelenie výstavby ÚPaŽP


Informácie o pracovnom mieste – stručná náplň práce:

 • Samostatná odborná práca vo vecne vymedzenej oblasti samosprávy (Samostatne vykonáva odborné práce vyplývajúce zo stavebného zákona a iných právnych predpisov, týkajúcich sa investorsko-inžinierskej činnosti. ) ,
 • Samostatne vykonáva investorsko-inžiniersku činnosť na stavbách financovaných zo zdrojov mesta a mimorozpočtových zdrojov,
 • Spracovávanie podkladov k rozpočtu mesta na stavebné akcie mesta, rozpočtová činnosť v oblasti stavebníctva,
 • Vypracovanie odborných podkladov pre žiadosti o finančné príspevky z Ministerstva kultúry SR, enviromentálnych fondov a iných mimorozpočtových zdrojov,
 • Príprava rozpočtov stavebných akcií v programe CENKROS, príp. obdobný.

Kvalifikačné predpoklady:        

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, resp. stredoškolské vzdelanie stavebného zamerania.

Iné požiadavky a osobnostné predpoklady:     

 • Občianska bezúhonnosť
 • Ovládanie práce s PC
 • Prax v odbore a znalosť legislatívy
 • Komunikatívnosť , zmysel pre zodpovednosť, dôslednosť a samostatnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu (motivačný list) spolu s uvedenými kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, číslo telefónu),
 • Stručný profesijný životopis,
 • Overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až po oznámení o prijatí do zamestnania),
 • Písomný súhlas pre spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (k dispozícii na stránke mesta www.banskastiavnica.sk)

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (platová trieda - 6, platový stupeň - podľa odpracovaných rokov v odbore, platový tarif podľa platovej triedy a platových stupňov 688,50 € až 826,50 €)


Predpokladaný nástup: 01.06.2019


Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 20.05.2019 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Štiavnica) na adresu:


Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24 Banská Štiavnica


s označením „Výberové konanie – oddelenie výstavby ÚP a ŽP


Bližšie informácie:  tel. č. 0907/722 840 – Ing. Kladivíková, ved. odd. výstavby, ÚP a ŽP.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Mestská kultúra na facebooku
Čierna skrinka