Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Vážení občania,

osobné údaje dotknutých osôb spracúva Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1 Banská Štiavnica, 96924, 00320501 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).


Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle