Navigácia


Informácie

20. júl 2019, meniny má Iľja/Eliáš


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneZámer vybudovania golfového areálu...

Život v meste

Zámer vybudovania golfového areálu na Podhorí

Dátum: 14.05.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon“).


Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje verejnosti, že navrhovaná činnosť „Golfový areál Podhorie“ (*.pdf, 28 MB) podlieha zisťovaciemu konaniu  podľa § 18 ods. 2, písm. b) zákona.


Príslušný orgán

Okresný úrad Banská Štiavnica,

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica

Názov navrhovanej činnosti Golfový areál Podhorie
Miesto realizácie Podhorie - Žakýl
Predmet činnosti Športové a rekreačné areály
Navrhovateľ POĽNOHOSPODÁRSKE AGRODRUŽSTVO, s.r.o.

Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5  ods. 1 zákona  NR SR č. 525/2003 Z. z.  o štátnej správe  starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  § 3 písm. k a § 56 zákona, podľa §18 ods.3 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov začalo správne konanie vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie dňom 29.04.2019 doručením zámeru navrhovateľom.

Informácie o navrhovanej činnosti alebo jej zmene, ktorá je predmetom tohto konania je možné získať u príslušného orgánu a povoľujúceho orgánu.


Relevantné informácie sú sprístupnené v Informačnom systéme EIA/SEA na adrese:

Podľa § 23 odseku 3 zákona dotknutá obec do troch pracovných dní od doručenia zámeru informuje o ňom verejnosť na úradnej tabuli obce a zároveň oznámi, kde a kedy možno do zámeru nahliadnuť, v akej lehote môže verejnosť podávať pripomienky a miesto, kde sa môžu pripomienky podávať. Zámer musí byť verejnosti sprístupnený najmenej po dobu 21 dní od zverejnenia informácie o jeho doručení.


Mesto Banská Štiavnica ako dotknutá obec zverejňuje uvedenú informáciu na elektronickej aj fyzickej úradnej tabuli. Do zámeru je možné nahliadať v pracovnom čase na Okresnom úrade Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica.


Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru príslušnému orgánu do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle ministerstva alebo od zverejnenia oznámenia podľa § 23 odseku 3 zákona na adresu:

 • Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4,, 969 01 Banská Štiavnica

Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 16865)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4580 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2646 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3026 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3314 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3299 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Aktuálne výstavy