Navigácia


Informácie

15. september 2019, meniny má Jolana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania na výrub...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania na výrub dreviny s nariadením miestnej obhliadky

Dátum: 04.06.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Oznámenie

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín, k.ú. Banská Štiavnica na pozemkoch: C KN 7381/2 k.ú. Banská Štiavnica a E KN 2677/1 k.ú. Banská Štiavnica


Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Pavla Ferka, trvale bytom Poľovnícka 2, 969 01 Banská Štiavnica zo dňa  30.05.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

oznamuje začatie konania


vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  náletových drevín,   ktoré rastú na pozemkoch C KN 7381/2 k.ú. Banská Štiavnica a E KN 2677/1 k.ú. Banská Štiavnica.


Žiadosť bola odôvodnená: vyčistením pozemku za účelom revitalizácie.


Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

  • 14. 06. 2019 o 10:00 hod. so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. C KN 7381/2  k.ú. Banská Štiavnica.

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.


Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Mestská kultúra na facebooku