Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, §-u 12 odst. 1, primátorka mesta Banská Štiavnica Mgr. Nadežda Babiaková zvoláva zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, ktoré sa uskutoční dňa

v zasadacej miestnosti historickej radnice, Radničné námestie 1, Banská Štiavnica.