Navigácia


Informácie

24. august 2019, meniny má Bartolomej


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneNávrh na zmenu rozpočtu č. 1 mesta...

Život v meste

Návrh na zmenu rozpočtu č. 1 mesta Banská Štiavnica pre rok 2019

Dátum: 10.06.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Kamila Lievajová

Mesto Banská Štiavnica v zmysle § 9 ods. (2) a 6 ods. (3) a (4) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh na zmenu rozpočtu č. 1 Mesta Banská Štiavnica Banská pre rok 2019:

Dňom vyvesenia návrhu na zmenu rozpočtu na úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica 10. 6. 2019 začína plynúť 10 dňová lehota od 10. 6. 2019 do 19. 6. 2019, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienky k návrhu na zmenu rozpočtu mesta v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade, Radničné námestie č.1, Banská Štiavnica.


Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odoporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!