Navigácia


Informácie

19. február 2020, meniny má Vlasta


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu náčelníka...

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu náčelníka mestskej polície

Dátum: 28.06.2019 Kategória: Oznamy Autor: Beata Merečková

Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1,  969 24  Banská Štiavnica


VÝBEROVÉ KONANIE


Mesto Banská Štiavnica, v zastúpení primátorkou mesta Mgr. Nadeždou Babiakovou, v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s §5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie:

 • Náčelník mestskej polície.

Informácia o pracovnom mieste – stručná náplň práce:

 • riadi činnosť Mestskej polície,
 • organizuje prácu príslušníkov,
 • podáva primátorovi mesta správy o situácii na úseku mestských vecí verejného poriadku a o výsledkoch činnosti mestskej polície.
 • spolupracuje s riaditeľom príslušného útvaru Policajného zboru, orgánmi štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi.
 • predkladá primátorovi požiadavky na zabezpečenie činnosti mestskej polície a zodpovedá za hospodárne využívanie zverených prostriedkov.
 • zabezpečuje odborný výcvik a školenie príslušníkov mestskej polície.
 • podáva primátorovi návrhy súvisiace s pracovno – právnymi vzťahmi príslušníkov  

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • skúška odbornej spôsobilosti výhodou

Iné požiadavky:

 • vek minimálne 30 rokov
 • občianska bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na výkon funkcie
 • osobné a morálne predpoklady

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu (motivačný list) spolu s uvedenými kontaktnými údajmi (e-mail, adresa, číslo telefónu),
 • Stručný profesijný životopis,
 • Overený doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,
 • Výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace (predložiť až po oznámení o prijatí do zamestnania),
 • Lekárske potvrdenie o telesnej spôsobilosti na výkon funkcie náčelníka mestskej polície
 • Lekárske potvrdenie o duševnej spôsobilosti doložené psychológom na výkon funkcie náčelníka mestskej polície,
 • Písomný súhlas pre spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania podľa zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (k dispozícii na stránke mesta www.banskastiavnica.sk).

Ponúkaný plat:

Plat v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ( platová trieda – 8, platový stupeň – podľa odpracovaných rokov v odbore, tarifný plat podľa platovej triedy a platových stupňov 806 € až 967,50 €),

+ zvýšenie tarifného platu o 15%

+ osobný príplatok

+ príplatok za riadenie


Predpokladaný nástup:

 • 01.10.2019

Prihlášky do výberového konania s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť 31.08.2019 osobne alebo poštou (rozhoduje dátum evidenčnej pečiatky MsÚ Banská Štiavnica) na adresu:


Mestský úrad Banská Štiavnica

Radničné námestie 1

969 24  Banská Štiavnica


s označením „Výberové konanie – náčelník MsPo Banská Štiavnica“


Bližšie informácie: tel. č.  045/694 96 22 – Beáta Marečková, personalistika a mzdy                                          Mgr. Nadežda Babiaková

                                              primátorka mesta
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Čierna skrinka