Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Stredoslovenská  vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Banská Štiavnica, v súlade s ustanovením §32, odstavec 7, písmeno b) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách oznamuje, že z dôvodu vykonávania opravy – havárie na verejnom vodovode na Ul. A. T. Sitnianskeho bude dňa:

na uliciach:

Náhradné zásobovanie vodou bude zabezpečené v súlade s prevádzkovým poriadkom verejného vodovodu. V tejto súvislosti Vás preto prosíme o prípadné predzásobenie sa pitnou vodou. 

Bližšie informácie na tel. čísle  0908 679 593. Po oprave poruchy sa bude vykonávať odkalovanie a preplach vodovodného potrubia.


Náhradné zásobovanie bude zabezpečené cisternou, ktorá sa bude pohybovať podľa potreby v uvedenej oblasti bez dodávky vody.


zdroj: Prevádzka vodovodov Banská Štiavnica