Navigácia


Informácie

22. september 2019, meniny má Móric


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVEREJNÁ VYHLÁŠKA - KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Život v meste

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 05.08.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Janka Koreňová

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 28.5.2019 podal stavebník

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina, ktorého zastupuje ELSPOL- SK s r.o., IČO 36433721,Miestneho priemyslu 1085, 029 01  Námestovo

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby


"9872 B.Štiavnica- Sitnianska-rozšírenie NNK" Banská Štiavnica, Sitnianska


(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 562, 6954/2, 6954/15, 6954/48, 6954/49, 7855/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica.


Stavba obsahuje:

- NN kábel zemou a ochranné pásmo na parcelách CKN č. 6954/49, 6954/48, 7855/1, 6954/15.

- Výmena podperných bodov na parcelách CKN č. 6954/15 (PB-11), 6954/2 (PB-9), 562 (PB-8).

- Výmena existujúceho vedenia na existujúcich podperných bodoch bez ich výmeny od parcely CKN 533/8 po parcelu CKN 6954/24


Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:

 1. Nepodstatné odchýlky skutočného vyhotovenia stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v projektovej dokumentácii. Tieto odchýlky nevyžadujú konanie o zmene stavby.
 2. Udržiavať  stavbu  v riadnom stavebno – technickom  stave.
 3. Užívať  stavbu  pre  účel -  inžinierske siete  pre  SSD a.s.

Odôvodnenie:

Dňa 28.5.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 13.11.2017 pod č.sp. 3166/2017/Výst..

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3. 7. 2019 o 10.00 hod , o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

- Ivana Lehotská, Srnčia 57/1, 969 01 Banská Štiavnica, dňa 3. 7. 2019

- Inšpektorát  práce Banská  Bystrica č. IPBB_OBOZP II/KON/2019/4901-66, dňa 12. 7. 2019

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Tieto zmeny boli zakreslené do projektovej dokumentácie, predloženej pri kolaudačnom konaní. Zistené drobné nedostatky na stavbe nebránia jej riadnemu a nerušenému užívaniu, preto bolo užívanie stavby povolené ešte pred ich odstránením.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Stredoslovenská distribučná, a.s.

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.


Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním odvolania na Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17232)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4665 hlasov)
  27.1 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2709 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3083 hlasov)
  17.9 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3399 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3376 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Mestská kultúra na facebooku