Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 28.5.2019 podal stavebník

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina, ktorého zastupuje ELSPOL- SK s r.o., IČO 36433721,Miestneho priemyslu 1085, 029 01  Námestovo

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby


"9872 B.Štiavnica- Sitnianska-rozšírenie NNK" Banská Štiavnica, Sitnianska


(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 562, 6954/2, 6954/15, 6954/48, 6954/49, 7855/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica.


Stavba obsahuje:

- NN kábel zemou a ochranné pásmo na parcelách CKN č. 6954/49, 6954/48, 7855/1, 6954/15.

- Výmena podperných bodov na parcelách CKN č. 6954/15 (PB-11), 6954/2 (PB-9), 562 (PB-8).

- Výmena existujúceho vedenia na existujúcich podperných bodoch bez ich výmeny od parcely CKN 533/8 po parcelu CKN 6954/24


Na užívanie stavby sa určujú tieto podmienky:

  1. Nepodstatné odchýlky skutočného vyhotovenia stavby od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v projektovej dokumentácii. Tieto odchýlky nevyžadujú konanie o zmene stavby.
  2. Udržiavať  stavbu  v riadnom stavebno – technickom  stave.
  3. Užívať  stavbu  pre  účel -  inžinierske siete  pre  SSD a.s.

Odôvodnenie:

Dňa 28.5.2019 podal navrhovateľ návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na horeuvedenú stavbu; uvedeným dňom bolo začaté kolaudačné konanie. Stavebné povolenie na kolaudovanú stavbu bolo vydané dňa 13.11.2017 pod č.sp. 3166/2017/Výst..

Stavebný úrad oznámil začatie kolaudačného konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Na prerokovanie návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 3. 7. 2019 o 10.00 hod , o jeho výsledkoch bol spísaný záznam.

Stavebný úrad v uskutočnenom kolaudačnom konaní preskúmal predložený návrh na kolaudáciu, prerokoval ho s účastníkmi konania a s dotknutými orgánmi a organizáciami a zistil, že stavba je uskutočnená v súlade s § 81 ods. 1 stavebného zákona, jej užívaním nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom, predpismi vydanými na jeho realizáciu a osobitnými predpismi.

Stanoviská oznámili:

- Ivana Lehotská, Srnčia 57/1, 969 01 Banská Štiavnica, dňa 3. 7. 2019

- Inšpektorát  práce Banská  Bystrica č. IPBB_OBOZP II/KON/2019/4901-66, dňa 12. 7. 2019

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií požadovaných osobitnými predpismi a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok rozhodnutia.

Pri realizácii stavby došlo k zmenám oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Tieto zmeny boli zakreslené do projektovej dokumentácie, predloženej pri kolaudačnom konaní. Zistené drobné nedostatky na stavbe nebránia jej riadnemu a nerušenému užívaniu, preto bolo užívanie stavby povolené ešte pred ich odstránením.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu užívania stavby, z toho dôvodu rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Stredoslovenská distribučná, a.s.

 Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.


Upozornenie:

S užívaním predmetnej stavby sa nesmie začať skôr, ako kolaudačné rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov).

 

Poučenie o odvolaní:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním odvolania na Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.