Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica v zmysle § 281 – 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nasledovných priestorov v školskom roku 2019/2020:

  1. Školský bufet: Priestory na prenájom v rozlohe 20,75 m2. Miestnosť je osvetlená elektrickým osvetlením, sú v nej umiestnené el. zásuvky na 220 V, okno na vetranie, vodovodná batéria s umývadlom a prietokový ohrievač.
  2. Reklamné plochy na obvodových múroch Botanickej záhrady SOŠL a Školského internátu pri SOŠL, B. Štiavnica.

Cenové ponuky za prenájom na 1 m2 / mesiac prenajímanej plochy zasielajte v samostatnej zalepenej obálke na adresu Stredná odborná škola lesnícka, Akademická 16, 969 01 Banská Štiavnica s označením „NEOTVÁRAŤ! Súťaž – prenájom priestorov“.
Termín na predkladanie ponúk je najneskôr do 23.08.2019 do 11:00 hod.


Predkladaná ponuka musí obsahovať tieto náležitosti:

Kontakt: Bc. Mariana Beňová
045 / 691 11 31-2
soslbs.hospodar@gmail.com