Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby

na pozemku register  "C" parc. č. 5431, 5504/1, 5506, register "E" parc. č. 1866/1, 6577/1 v katastrálnom území Banská Štiavnica s umiestnením v zmysle priloženej situácie.