Navigácia


Informácie

22. september 2019, meniny má Móric


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVerejná vyhláška

Život v meste

Verejná vyhláška

Dátum: 20.08.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: Ing. Janka Koreňová

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 10.6.2019 podal

Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO 36442151, Pri Rajčianke 8, 010 47  Žilina, ktorého zastupuje ELSPOL- SK s r.o., IČO 36433721, Miestneho priemyslu 1085, 029 01  Námestovo

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


s t a v e b n é   p o v o l e n i e


na stavbu


"10374 Banská Štiavnica- Pletiarska- Rozšírenie NNK"
Banská Štiavnica, Pletiarska


(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 4126, 4127, 5561/2, register "E" parc. č. 1724, 1729, 1774, 2184/12, 6409/66 v katastrálnom území Banská Štiavnica. >>>
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Mestská kultúra na facebooku