Navigácia


Informácie

16. september 2019, meniny má Ľudmila


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie - Vŕtaná studňa k rodinnému...

Život v meste

Oznámenie - Vŕtaná studňa k rodinnému domu

Dátum: 30.08.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

o začatí konania vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby s názvom „VŔTANÁ STUDŇA K RODINNÉMU DOMU“ na pozemku parcelné  číslo C KN 7646/2 v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na odber podzemných vôd

 

Ing. Mário Lupták a Mgr. Monika Luptáková, trvale bytom Drieňová 1514/11, 969 01 Banská Štiavnica doručili listom zo dňa 27.8.2019 na Mestský úrad Banská Štiavnica, oddelenie Výstavby ÚP a ŽP, podanie, vo veci vydania povolenia vodnej stavby s názvom „VŔTANÁ STUDŇA K RODINNÉMU DOMU“ na pozemku parcelné číslo C KN 7646/2  v katastrálnom území Banská Štiavnica a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd – odber podzemných vôd.

 

     Dňom podania žiadosti navrhovateľa bolo začaté správne konanie vo veci vydania povolenia orgánu štátnej vodnej správy v zmysle § 26 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej vodný zákon) a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov na uskutočnenie vodnej stavby studne a súvisiaceho povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 ods. 1 písm. b) bodu č.1 vodného zákona v znení neskorších predpisov na odber podzemných vôd.

 

Stručný technický popis a princíp činnosti vodnej stavby

 

Účelom uskutočnenia vodnej stavby je riešenie zásobovanie pitnou vodou rodinný dom, ktorý je vybudovaný  na pozemku parcelné číslo C KN 7646/2 v katastrálnom území Banská Štiavnica.

Predmetom projektu je vŕtaná studňa  a vodovodná prípojka na pozemku investora. Studňa s predpokladanou hĺbkou 28 m bude vypažená PVC potrubím DN 160 s atestom na styk s pitnou vodou. Studňa bude ukončená betónovou  vodomernou šachtou s priemerom 1000x1300 a výškou 1250 mm. Stavba bude uskutočnené na základe  PD a hydrogeologického posudku.

 

           

Na základe žiadosti navrhovateľa Mesto Banská Štiavnica, orgán štátnej vodnej správy, ktorý je v zmysle § 1 ods. 2 zákona NR SR číslo 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 58 písm. e), § 61 písm. a) vodného zákona v znení neskorších predpisov, príslušným orgánom štátnej vodnej správy, v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej správny poriadok) v znení neskorších predpisov a § 73 vodného zákona v znení neskorších predpisov, upovedomuje známych účastníkov konania, dotknuté orgány a dotknuté organizácie o začatí konania.

 

Nakoľko sú orgánu štátnej vodnej správy dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre riadne a spoľahlivé posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

 

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky podať do 20.9.2019.

 

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány a organizácie. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov podania na Mestskom úrade Banská Štiavnica, Námestie sv. Trojice č.3 (Rubigallovský dom) 2.poschodie u RNDr. Zuzany Šuškovej.

 
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Kino Akademik