Navigácia


Informácie

19. september 2019, meniny má Konštantín


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVyhlásenie výberového konania

Život v meste

Vyhlásenie výberového konania

Dátum: 06.09.2019 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Lívia Oláhová

Výberové konanie na pozíciu: výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica

 

Miesto výkonu práce :

Kancelária OOCR Región Banská Štiavnica, Ul. Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Druh pracovného pomeru :

Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace

Predpokladaný termín nástupu:

Január 2020

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu, manažmentu cestovného ruchu min. 3 roky
 • vysokoškolské  vzdelanie I. stupňa , prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu, manažmentu cestovného ruchu min. 5 rokov
 • stredoškolské  vzdelanie s maturitou, prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu, manažmentu cestovného ruchu min. 10 rokov
 • prax v riadiacej pozícii výhodou
 • prax v príprave projektových žiadostí a implementácie projektov výhodou

 

Znalosti:

 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou
 • znalosť PC na užívateľskej úrovni: MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet
 • vodičský preukaz skupiny B (predpoklad potreby používania súkromného vozidla v rámci výkonu práce za vopred dohodnutých podmienok)
 • znalosť regiónu
 • základná znalosť legislatívnych predpisov v oblasti cestovného ruchu, územnej samosprávy, verejného obstarávania a účtovníctva

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť
 • bezúhonnosť, schopnosť  tvorivej samostatnej, ale aj tímovej práce
 • schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky

 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • riadenie organizácie, priame riadenie pracovníkov, riadenie rozvojových projektov
 • vypracovávanie dokumentov,  smerníc týkajúcich sa činnosti a prevádzky OOCR, predkladanie materiálov na rokovanie predstavenstvu a valnému zhromaždeniu
 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu
 • príprava a realizácia žiadostí o štátnu dotáciu a projektov z fondov EÚ a iných zdrojov zameraných na podporu cestovného ruchu
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov
 • príprava návrhu rozpočtu organizácie na príslušný rok  a realizovanie schvaľovacieho procesu rozpočtu organizácie
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie spracovávanie ročných plánov činností a aktivít a zodpovednosť za ich realizáciu
 • vypracovávanie výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne
 • vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie
 • tvorba nových produktov cestovného ruchu a s tým súvisiace aktivity
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
 • aktualizácia internetových schránok OOCR, sociálnych sietí a pod.
 • organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava podkladov na ich rokovanie
 • plnenie uznesení prijatých valným zhromaždením a predstavenstvom
 • príprava podkladov pre dozornú radu na kontrolnú činnosť 
 • vypracovanie výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v danej destinácii
 • príprava projektu čerpania štátnej dotácie a jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom
 • hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva  a realizácia finančných operácií  do výšky limitu schváleného predstavenstvom
 • zabezpečenie vedenia účtovníctva podľa relevantných osobitných predpisov v súlade s platným zákonom a platnými predpismi
 • vedenie zoznamu členov OOCR, vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich z členstva OOCR
 • zabezpečenie starostlivosti o členskú základňu OOCR, zodpovednosť za jej udržanie a územné rozširovanie
 • budovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni
 • spravovanie databáz kontaktov organizácie
 • tvorba a realizácia plánu marketingu a propagácie destinácie doma a v zahraničí
 • koordinácia marketingovej komunikácie dovnútra a navonok
 • zodpovednosť za budovanie pozitívnej reputácie značky destinácie
 • sledovanie úspešnosti marketingových aktivít a ich vyhodnocovanie
 • tvorba pracovných a externých skupín v záujme rozvoja destinácie a koordinácia ich činnosti

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štrukturovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania formou motivačného listu
 • overená fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu  OOCR  Región Banská Štiavnica (max. 1 strana formátu A4)
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu
 • vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača v znení: „Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Banská Štiavnica pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona  NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou.“

 

Platové podmienky:

Výška základnej mzdy od 1.000 do 1.200 Eur mesačne  v závislosti od kvalifikačných predpokladov   a doterajšej praxe.

 

 

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 7.10.2019 poštou na adresu: OOCR Región Banská Štiavnica, Ul. Kammerhofská 1, 969 01  Banská Štiavnica  s uvedením značky na obálke v znení: „Výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa OOCR Región Banská Štiavnica - Neotvárať!“

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lívia Oláhová

+421 948 638 675

 

Uchádzači, ktorí splnia požadované kritériá budú pozvaní  na osobný pohovor. Termín pohovoru im bude oznámený mailovou poštou.    
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Aktuálne výstavy
Kino Akademik