Navigácia


Informácie

23. november 2019, meniny má Klement


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVyhlásenie výberového konania

Život v meste

Vyhlásenie výberového konania

Dátum: 06.09.2019 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Lívia Oláhová

Výberové konanie na pozíciu: výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica

 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: Výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica

 

Miesto výkonu práce :

Kancelária OOCR Región Banská Štiavnica, Ul. Kammerhofská 1, Banská Štiavnica

Druh pracovného pomeru :

Hlavný pracovný pomer so skúšobnou dobou 3 mesiace

Predpokladaný termín nástupu:

Január 2020

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu, manažmentu cestovného ruchu min. 3 roky
 • vysokoškolské  vzdelanie I. stupňa , prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu, manažmentu cestovného ruchu min. 5 rokov
 • stredoškolské  vzdelanie s maturitou, prax v oblasti cestovného ruchu, marketingu, manažmentu cestovného ruchu min. 10 rokov
 • prax v riadiacej pozícii výhodou
 • prax v príprave projektových žiadostí a implementácie projektov výhodou

 

Znalosti:

 • aktívna znalosť anglického jazyka slovom i písmom, ďalší jazyk výhodou
 • znalosť PC na užívateľskej úrovni: MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet
 • vodičský preukaz skupiny B (predpoklad potreby používania súkromného vozidla v rámci výkonu práce za vopred dohodnutých podmienok)
 • znalosť regiónu
 • základná znalosť legislatívnych predpisov v oblasti cestovného ruchu, územnej samosprávy, verejného obstarávania a účtovníctva

 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 • manažérske, organizačné a komunikačné zručnosti
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, kreatívnosť, komunikatívnosť
 • bezúhonnosť, schopnosť  tvorivej samostatnej, ale aj tímovej práce
 • schopnosť pracovať pod tlakom a zvládanie stresu
 • vytrvalosť a orientácia na výsledky

 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • riadenie organizácie, priame riadenie pracovníkov, riadenie rozvojových projektov
 • vypracovávanie dokumentov,  smerníc týkajúcich sa činnosti a prevádzky OOCR, predkladanie materiálov na rokovanie predstavenstvu a valnému zhromaždeniu
 • tvorba a realizácia marketingu a propagácie cestovného ruchu regiónu
 • zostavovanie a realizácia dlhodobej a krátkodobej koncepcie a stratégie rozvoja cestovného ruchu
 • príprava a realizácia žiadostí o štátnu dotáciu a projektov z fondov EÚ a iných zdrojov zameraných na podporu cestovného ruchu
 • príprava rozpočtov organizácie a stratégie získavania a čerpania finančných prostriedkov
 • príprava návrhu rozpočtu organizácie na príslušný rok  a realizovanie schvaľovacieho procesu rozpočtu organizácie
 • v spolupráci s členmi oblastnej organizácie spracovávanie ročných plánov činností a aktivít a zodpovednosť za ich realizáciu
 • vypracovávanie výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v regióne
 • vypracovávanie analýz, štúdií, odborných podkladov pre rozhodovanie orgánov organizácie
 • tvorba nových produktov cestovného ruchu a s tým súvisiace aktivity
 • budovanie mediálnych vzťahov a medzinárodných vzťahov
 • aktualizácia internetových schránok OOCR, sociálnych sietí a pod.
 • organizačné zabezpečenie zasadnutí valného zhromaždenia a predstavenstva a príprava podkladov na ich rokovanie
 • plnenie uznesení prijatých valným zhromaždením a predstavenstvom
 • príprava podkladov pre dozornú radu na kontrolnú činnosť 
 • vypracovanie výročnej správy o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu v danej destinácii
 • príprava projektu čerpania štátnej dotácie a jeho zúčtovanie so štátnym rozpočtom
 • hospodárenie s majetkom organizácie so súhlasom predsedu predstavenstva  a realizácia finančných operácií  do výšky limitu schváleného predstavenstvom
 • zabezpečenie vedenia účtovníctva podľa relevantných osobitných predpisov v súlade s platným zákonom a platnými predpismi
 • vedenie zoznamu členov OOCR, vrátane právnych vzťahov vyplývajúcich z členstva OOCR
 • zabezpečenie starostlivosti o členskú základňu OOCR, zodpovednosť za jej udržanie a územné rozširovanie
 • budovanie partnerstiev na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni
 • spravovanie databáz kontaktov organizácie
 • tvorba a realizácia plánu marketingu a propagácie destinácie doma a v zahraničí
 • koordinácia marketingovej komunikácie dovnútra a navonok
 • zodpovednosť za budovanie pozitívnej reputácie značky destinácie
 • sledovanie úspešnosti marketingových aktivít a ich vyhodnocovanie
 • tvorba pracovných a externých skupín v záujme rozvoja destinácie a koordinácia ich činnosti

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štrukturovaný životopis s prehľadom doterajšej praxe vlastnoručne podpísaný
 • žiadosť o prijatie do zamestnania formou motivačného listu
 • overená fotokópia dokladu o nadobudnutom najvyššom vzdelaní
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • vypracovaný zámer rozvoja cestovného ruchu  OOCR  Región Banská Štiavnica (max. 1 strana formátu A4)
 • vlastný návrh marketingových aktivít zameraných na rozvoj cestovného ruchu
 • vlastnoručne podpísaný písomný súhlas uchádzača v znení: „Súhlasím so spracúvaním mnou poskytnutých osobných údajov Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Región Banská Štiavnica pre účely vytvorenia databázy a vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie v rámci vyhláseného výberového konania v zmysle zákona  NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to až do odvolania písomnou formou.“

 

Platové podmienky:

Výška základnej mzdy od 1.000 do 1.200 Eur mesačne  v závislosti od kvalifikačných predpokladov   a doterajšej praxe.

 

 

Žiadosť do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlite do 7.10.2019 poštou na adresu: OOCR Región Banská Štiavnica, Ul. Kammerhofská 1, 969 01  Banská Štiavnica  s uvedením značky na obálke v znení: „Výberové konanie na pozíciu výkonného riaditeľa OOCR Región Banská Štiavnica - Neotvárať!“

 

Kontaktná osoba:

Ing. Lívia Oláhová

+421 948 638 675

 

Uchádzači, ktorí splnia požadované kritériá budú pozvaní  na osobný pohovor. Termín pohovoru im bude oznámený mailovou poštou.    
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17598)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4789 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2758 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3140 hlasov)
  17.8 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3462 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3449 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Banská Štiavnica - Mesto kultúry 2019!
Mestská kultúra na facebooku