Navigácia


Informácie

23. november 2019, meniny má Klement


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOznámenie o začatí konania vo veci...

Život v meste

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovitých porastov

Dátum: 08.11.2019 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

OZNÁMENIE


o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub krovitých porastov náletových drevín, k.ú. Banská Štiavnica na pozemkoch: C KN 2227, 2292/1 k.ú. Banská Štiavnica

 

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Oblastnej organizácie cestovného ruchu- región Štiavnica, so sídlom Kammerhofská 1,  969 01 Banská Štiavnica   zo dňa 4.11.2019, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

 

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub krovitých porastov náletových  drevín,   ktoré rastú na pozemkoch C KN 2227, 2292/1 k.ú. Banská Štiavnica vo vlastníctve Slovenského banského múzea a p. Slovinca, ktorí na konanie a výrub drevín udelili žiadateľovi písomný súhlas. 

 

Žiadosť bola odôvodnená: vyčistením pozemku

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje


ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

 

20.11.2019 o 10.00 hod.

 

so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. C KN 2227  k.ú. Banská Štiavnica.

Žiadateľ je povinný doručiť správnemu orgánu, čo možno v najkratšej možnej dobe:

 • záväzné stanovisko KPÚ k uvedenému výrubu

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.

Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17598)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4789 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2758 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3140 hlasov)
  17.8 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3462 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3449 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Kino Akademik
Mestská kultúra na facebooku