Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Oznamujeme občanom mesta, že podľa prijatého Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2017 o parkovaní vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácii na území mesta Banská Štiavnica v znení neskorších zmien a doplnkov sa mení: