Navigácia


Informácie

19. január 2020, meniny má Drahomíra


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneOZNÁMENIE o začatí konania vo veci...

Život v meste

OZNÁMENIE o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny orech kráľovský.

Dátum: 13.01.2020 Kategória: Úradná tabuľa Autor: RNDr. Zuzana Šušková

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle podľa § 2 písm. f) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ing. Juraja Paulíka, trvale bytom M.R.Štefánika 451/10, 965 01 Žiar nad Hronom zo dňa  19.8.2019 a na základe písomného splnomocnenia vlastníčky pozemku p. Dagmar Helingerovej trvale bytom Ȏsma 3/A, 931 01 Bratislava, podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania

vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  1 ks dreviny, ktorá rastie na pozemku  C KN 1033/1  k.ú. Banky.

 

Žiadosť bola odôvodnená: ohrozovanie zdravia a bezpečnosti, porušovanie konštrukcie stavebných objektov a rekonštrukcia hospodárskej budovy

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje

ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa

22.1.2020 o 9.00 hod.

so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. C KN 1033/1  k.ú. Banky.

 

Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.

 
Prejavte sa

Ako sa vám páči vynovené Námestie sv. Trojice?
(Počet hlasov: 17899)

 • Je to krok vpred, treba pokračovať (4868 hlasov)
  27.2 %
 • Páči sa mi to, stačí to zachovať v takomto rozsahu (2818 hlasov)
  15.7 %
 • Niečo z nových prvkov sa mi páči, niečo nie (3184 hlasov)
  17.8 %
 • Nepáči sa mi to, pôvodne to bolo lepšie (3523 hlasov)
  19.7 %
 • Neviem sa vyjadriť (3506 hlasov)
  19.6 %

Staršie ankety


Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Čierna skrinka
Kino Akademik