Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín na pozemku parc. č. C KN 3721/2   k.ú. Banská Štiavnica a predĺženie doby na vydanie rozhodnutia

 

Mesto Banská Štiavnica, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „správny orgán“) v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej  správy  na  obce  a  na  vyššie  územné celky v znení neskorších predpisov § 2 písm. f)   a podľa § 69 písm. d) zákona  č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe doručenej žiadosti Ing. Jozefa Tomana, trvale bytom Cerovská 309/24, 900 81 Šenkvice zo dňa 23.01.2020 a podľa § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“)

 

oznamuje začatie konania


vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub  drevín, ktoré rastú na pozemku C KN  3721/2 k.ú. Banská Štiavnica.

 

Žiadosť bola odôvodnená: vyčistenie pozemku

 

Správny orgán s cieľom objasnenia veci podľa § 21 a § 38 správneho poriadku

 

nariaďuje


ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutoční dňa


04.03.2020 o 10.00 hod.


so stretnutím pozvaných  na pozemku parc. č. C KN 3721/2  k.ú. Banská Štiavnica.


Podľa § 82 ods. 5 zákona,  ak sa dá účastník konania zastúpiť, podpis splnomocniteľa v dohode o plnomocenstve musí byť osvedčený podľa osobitných predpisov.

Z dôvodu legitímnej nemožnosti vydania rozhodnutia do 30 dní v predmetnej veci a z dôvodu dodržania všetkých zákonom stanovených lehôt v správnom konaní v zmysle zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení, lehotu na vydanie rozhodnutia orgán ochrany prírody predĺžil do 23.03.2020.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo využitím systému ÚPVS.