Navigácia


Informácie

11. august 2020, meniny má Zuzana


Vyhľadávanie

Hľadať

Kde sa nachádzate

Ste tu: ÚvodObčanAktuálneVýberové konanie na pozíciu riaditeľa...

Život v meste

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby, m. p.

Dátum: 04.05.2020 Kategória: Oznamy Autor: Ing. Iveta Mikulčíková

Mesto Banská Štiavnica, zastúpené Mgr. Nadeždou Babiakovou, primátorkou mesta ako zriaďovateľ  príspevkovej organizácie mesta Banská Štiavnica

 

vyhlasuje


podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  výberové konanie  na funkciu

 • riaditeľa príspevkovej organizácie Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica.

Zamestnávateľ:

 • Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica, Ul. E. M. Šoltésovej 1, 969 01  Banská Štiavnica

Miesto výkonu práce:

 • Mesto Banská Štiavnica, Technické služby, m. p. Banská Štiavnica, Ul. E. M. Šoltésovej 1, 969 01  Banská Štiavnica

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky  na vykonávanie funkcie:

 • vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, zameranie technické, resp. ekonomické, právne, stavebné
 • 5 rokov praxe v technickej, ekonomickej, právnej alebo stavebnej oblasti
 • riadiaca prax min. 1 rok
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť,
 • rozhodnosť a manažérske schopnosti
 • ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B 
 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu   

Žiadosti spolu s nižšie uvedenými dokladmi zasielajte na adresu Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie č. 1, 969 24  Banská Štiavnica alebo  osobne do podateľne Mestského úradu Banská Štiavnica s označením na obálke „NEOTVÁRAŤ  - VÝBEROVÉ  KONANIE - Riaditeľ Technických služieb, m. p., Banská Štiavnica.“

Uzávierka prijímania žiadostí je 20. 05. 2020 do 11.30 hodiny. Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke alebo dátum doručenia žiadosti osobne.


K žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné doložiť nasledovné doklady:

 • profesijný štruktúrovaný životopis
 • úradne overená kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní
 • výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín nástupu na uvedené pracovné miesto: 01. 06. 2020

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): od 1400 €


Výber uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.


Vyžaduje sa znalosť nasledovných právnych predpisov:

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • Zákon č. 50/1967 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme
 • Znalosť miestnych podmienok

Bližšie informácie k výberovému konaniu poskytne:
Nachádzate sa v zobrazení "Blind friendly", čiže vidíte stránku bez grafických prvkov a formátovania.


© 2008 Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica Foto: L.Lužina, M.Garai


Reklama

Parkovanie v meste
Mesto Banská Štiavnica