Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania stavby:

na pozemku register "C" parc. č. 3735 v katastrálnom území Banská Štiavnica.