Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Ohlasovňa pobytu podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanovi:

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Banská Štiavnica.Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 22. 6. 2020.

Doba vyvesenia: do 9. 7. 2020.