Banská Štiavnica - mesto svetového dedičstva

Život v meste

Oznámenie o uložení zásielky

Ohlasovňa pobytov Mesta Banská Štiavnica v zmysle § 5 zák.č. 253/1998 Z.z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje že:


s trvalým pobytom mesto Banská Štiavnica, má uloženú zásielku v Klientskom centre, Námestie sv. Trojice 3 v Banskej Štiavnici.Zverejnené na Úradnej tabuli mesta Banská Štiavnica: 24. 6. 2020.

Doba vyvesenia: do 11. 7. 2020.